Yeni Ahit/Yuhanna/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu şeylerden sonra İsa, Galile — yani Taberiye — denizinin karşı yakasına gitti. 2 Büyük bir kalabalık onun ardınca gidiyordu; çünkü hastalar üzerinde onun yaptığı alâmetleri görüyorlardı. 3 İsa dağa çıkıp orada şakirtleri ile oturdu. 4 Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. 5 Ve İsa gözlerini kaldırıp, yanına büyük bir kalabalık geldiğini görerek, Filipusa dedi: Bunlar yesinler diye nereden ekmek satın alalım? 6 Bunu da onu denemek için söyledi, çünkü ne yapacağını kendisi biliyordu. 7 Filipus ona cevap verdi: Her biri az bir şey alsın diye iki yüz dinarlık ekmek bile yetmez. 8 Şakirtlerinden biri, Simun Petrusun kardeşi Andreas, ona dedi: 9 Burada beş arpa ekmeği ile iki balığı olan bir çocuk var; fakat bu kadar adama bu nedir? 10 İsa: Halkı yere oturtun, dedi. O yerde çok ot vardı. Hesapça beş bin erkek kadar oturdular. 11 O zaman İsa ekmekleri aldı, ve şükrettikten sonra, oturanlara dağıttı; öylece balıklardan da istedikleri kadar dağıttı. 12 Ve onlar doyunca, İsa şakirtlerine dedi: Hiç bir şey zayolmasın diye artan parçaları toplayın. 13 İmdi onları topladılar, ve o beş arpa ekmeği yiyenlerden artan parçalarla on iki küfe doldurdular. 14 İmdi İsanın yapmış olduğu alâmeti halk görünce: Gerçek, dünyaya gelecek olan peygamber budur, dediler. 15 İsa da, onların kendisini kıral yapmak için gelip zorla kapmak üzre olduklarını anlayarak yine yalnız başına dağa çekildi. 16 Ve akşam olunca, şakirtleri denize inip kayığa girerek 17 denizin karşı yakasına, Kefernahuma, gidiyorlardı. Zaten karanlık basmıştı; İsa henüz yanlarına gelmemişti. 18 Büyük bir yel esmekte olduğundan deniz kabarmakta idi. 19 Böylece yirmi beş veya otuz ok atımı kadar gidince, İsayı deniz üzerinde yürümekte ve kayığa yaklaşmakta görüp korktular. 20 Fakat İsa onlara: Benim, korkmayın, dedi. 21 İmdi onu kayığa almak istediler, ve hemen kayık gitmekte oldukları karaya vardı. 22 Ertesi gün, denizin karşı yakasında duran halk gördüler ki, orada yalnız bir kayıktan başkası yoktu, ve şakirtleri ile beraber İsa ona girmemişti; fakat şakirtleri yalnız gitmişlerdi. 23 (Fakat Rab şükrettikten sonra ekmek yedikleri yerin yakınına Taberiyeden kayıklar geldi.) 24 Bunun için halk İsanın ve şakirtlerinin orada olmadıklarını görünce, kayıklara girip İsayı arayarak Kefernahuma geldiler. 25 Onu denizin karşı yakasında bulunca, kendisine: Rabbi, buraya ne vakit geldin? dediler. 26 İsa onlara cevap verip dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: Alâmetleri gördüğünüzden değil, fakat ekmeklerden yiyip doyduğunuzdan dolayı beni arıyorsunuz. 27 Fani olan yiyecek için değil, fakat ebedî hayata baki olan yiyecek için çalışın, onu size İnsanoğlu verecektir; çünkü Baba Allah ona mührünü basmıştır. 28 Ve İsaya dediler: Allahın işlerini işlemek için biz ne yapalım? 29 İsa cevap verip onlara dedi: Allahın işi şudur; onun gönderdiği adama iman edesiniz. 30 İsaya dediler: İmdi görüp sana iman edelim diye, sen ne alâmet yapıyorsun? Ne işliyorsun? 31 Atalarımız çölde man yediler, nasıl ki: "Yemek için onlara gökten ekmek verdi," diye yazılmıştır. 32 İmdi İsa onlara dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: Size gökten ekmeği Musa vermedi, fakat size gökten gerçek ekmeği Babam veriyor. 33 Çünkü Allahın ekmeği gökten inen ve dünyaya hayat verendir. 34 Ona dediler: Ya Rab, bu ekmeği bize daima ver. 35 İsa onlara dedi: Hayat ekmeği benim; bana gelen asla acıkmaz, ve bana iman eden asla susamaz. 36 Fakat ben size dedim ki, beni gördünüz, ve iman etmiyorsunuz. 37 Babanın bütün bana verdiği bana gelecektir; ve bana geleni asla dışarı atmam. 38 Zira kendi irademi değil, fakat beni gönderenin iradesini yapmak için gökten indim. 39 Ve beni gönderenin iradesi şudur ki, bütün bana verdiğinden hiç birini kaybetmeyeyim, ancak son günde onu kıyam ettireyim. 40 Çünkü Babamın iradesi şudur, Oğulu görüp ona iman eden herkesin ebedî hayatı olsun; ve ben onu son günde kıyam ettireceğim. 41 İmdi Yahudiler: Gökten inen ekmek benim, dediği için, kendisinden ötürü mırıldanıp dediler: 42 Babasını ve anasını tanıdığımız, Yusufun oğlu İsa bu değil mi? Şimdi nasıl: Gökten indim, diyor? 43 İsa cevap verip onlara dedi: Aranızda mırıldanmayın. 44 Eğer beni gönderen Babam çekmezse, kimse bana gelemez; ve ben onu son günde kıyam ettireceğim. 45 Peygamberlerde yazılıdır: "Ve onların hepsi Allah tarafından öğretilmiş olacaklardır." Babamdan işitip öğrenen herkes bana gelir. 46 Babayı kimse görmüş demek değildir; ancak Allahtan olan, Babayı o görmüştür. 47 Doğrusu ve doğrusu size derim: İman edenin ebedî hayatı vardır. 48 Hayat ekmeği benim. 49 Atalarınız çölde man yediler, ve öldüler. 50 Bir adam ondan yesin ve ölmesin diye, gökten inen ekmek budur. 51 Gökten inmiş olan diri ekmek benim; eğer bir adam bu ekmekten yerse, ebediyen yaşar; evet, ve dünyanın hayatı için vereceğim ekmek kendi etimdir. 52 İmdi Yahudiler: Bu adam yemek için kendi etini bize nasıl verebilir? diye birbiri ile çekiştiler. 53 Bunun üzerine İsa onlara dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: İnsanoğlunun etini yeyip kanını içmedikçe, kendinizde hayat yoktur. 54 Benim etimi yeyip kanımı içenin ebedî hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim. 55 Çünkü benim etim hakikî yiyecek, ve kanım hakikî içecektir. 56 Benim etimi yeyip kanımı içen bende durur, ve ben onda. 57 Hayy olan Baba beni gönderdiği, ben de Baba vasıtası ile yaşamakta olduğum gibi, beni yiyen de benim vasıtamla yaşayacaktır. 58 Gökten inmiş olan ekmek budur; ataların yemiş oldukları gibi değil, ve onlar öldüler; bu ekmeği yiyen ebediyen yaşar. 59 Bu şeyleri Kefernahumda öğretirken havrada söyledi. 60 Ve şakirtlerinden bir çoğu bunu işittikleri zaman, dediler: Bu söz çetindir, onu kim işitebilir? 61 Fakat İsa, şakirtlerinin buna mırıldandıklarını içinden bilerek onlara dedi: Bu sizin sürçmenize sebep oluyor mu? 62 Ya eğer İnsanoğlunun önceden olduğu yere çıktığını görürseniz? 63 Hayat veren ruhtur; beden hiç işe yaramaz; size söylemiş olduğum sözler ruhtur, ve hayattır. 64 Fakat sizden bazıları var ki, iman etmiyorlar. Çünkü İsa iman etmeyenlerin, ve kendini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu. 65 Ve dedi: Bundan ötürü size dedim ki: Babadan kendine verilmiş olmadıkça, kimse bana gelemez. 66 Bunun üzerine şakirtlerden çoğu geri dönüp artık onunla gezmiyorlardı. 67 İmdi İsa Onikilere dedi: Yoksa siz de mi gitmek istiyorsunuz? 68 Simun Petrus ona cevap verdi: Ya Rab, biz kime gideceğiz? Ebedî hayatın sözleri sendedir. 69 Biz de iman ettik, ve biliyoruz ki, Allahın Kuddûsu sensin. 70 İsa onlara cevap verdi: Siz Onikileri ben seçmedim mi? Ve sizden biri İblistir. 71 İskariyotlu Simunun oğlu Yahuda hakkında söyledi; çünkü Onikilerden biri iken, İsayı ele verecek olan o idi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.