Yeni Ahit/Resullerin İşleri/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey Teofilos, İsa, seçmiş olduğu resullere Ruhülkudüs vasıtası ile emrettikten sonra, 2 yukarı alındığı güne kadar gerek yapmağa, gerek öğretmeğe başladığı bütün şeyler hakkında ilk kitabı yazdım. 3 Elem çektikten sonra, kırk gün müddet zarfında onlara görünerek, Allahın melekûtu hakkındaki şeyleri de söyledi; ve kendisini çok bürhanlarla onlara diri gösterdi; 4 ve onlarla toplanıp Yeruşalimden ayrılmasınlar, fakat Babanın vaadini beklesinler, diye kendilerine emretti. O vaadi benden işittiniz; 5 çünkü Yahya su ile vaftiz etti, fakat çok gün geçmeden, siz Ruhülkudüsle vaftiz olunacaksınız, dedi. 6 İmdi bir araya geldikleri zaman, ondan sorup dediler: Ya Rab, İsraile kırallığı bu zamanda mı iade edeceksin? 7 Onlara dedi: Babanın kendi hâkimiyeti altına koyduğu zamanları yahut anları bilmek size ait değildir. 8 Ancak Ruhülkudüs üzerinize gelince, kudret alacaksınız; Yeruşalimde, bütün Yahudiyede, Samiriyede ve dünyanın en uzak yerine kadar şahitlerim olacaksınız. 9 Bu şeyleri söyledikten sonra, onlar bakarken yukarı alındı, ve bir bulut onların gözlerinden onu aldı. 10 Ve o giderken, gözlerini göğe dikmiş oldukları esnada, işte, beyaz esvaplı iki kişi onların yanında durup dediler: 11 Ey Galileliler, niçin göğe bakıp duruyorsunuz? Sizden göğe alınan bu İsa, nasıl göğe gittiğini gördünüzse, öylece gelecektir. 12 O zaman onlar Zeytinlik denilen dağdan Yeruşalime döndüler; o dağ Sebt günü yolu kadar Yeruşalime yakındır. 13 Ve girdikleri zaman Petrus, Yuhanna, Yakub ve Andreas, Filipus ve Tomas, Bartolomeus ve Matta, Alfeusun oğlu Yakub, Gayyur Simun, ve Yakubun oğlu Yahudanın oturdukları yukarı odaya çıktılar. 14 Bunların hepsi, kadınlar ve İsanın anası Meryem ile kardeşleri birlikte olarak daima gayretle duaya devam ederlerdi. 15 O günlerde, yüz yirmi kişi kadar bir cemaat bir arada iken, Petrus kardeşlerin ortasında kalkıp dedi: 16 Kardeşler, İsayı tutanlara kılavuzluk eden Yahuda hakkında evvelce Davudun ağzı ile Ruhülkudüsün söylemiş olduğu yazı yerine gelmek gerekti. 17 Çünkü o bizden sayıldı ve bu hizmetten payını aldı. 18 (İmdi bu adam cinayet ücretile bir tarla edindi, başaşağı düşüp ortadan çatladı, bütün barsakları döküldü. 19 Ve bunu bütün Yeruşalimde oturanlar bilir; şöyle ki, onların dilinde o tarlaya Akeldama, yani Kan tarlası, denilir.) 20 Çünkü Mezmurlar kitabında yazılmıştır:
"Konağı ıssız olsun,
Ve içinde oturan olmasın;"
ve "Memuriyetini başkası alsın."
21 İmdi Rab İsanın aramıza girip çıktığı bütün zamanda, 22 Yahyanın vaftizinden başlayıp bizden yukarı alındığı güne kadar, yoldaşlığımızda bulunan adamlardan biri, onun kıyamına bizimle beraber şahit olmak gerektir. 23 İki kişiyi, lâkabı Yustus olup Barsaba denilen Yusufu, ve Mattiası ileri sürdüler. 24 Ve dua edip dediler: Ya Rab, sen ki, bütün insanların yüreklerini bilirsin, bu iki kişiden hangisini seçtin, onu göster de, 25 Yahudanın kendi yerine gitmek için bu hizmet ve resalette onun bıraktığı yeri alsın. 26 Onlar için kura attılar; kura Mattiasa düştü; ve on bir resuller ile sayıldı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.