İçeriğe atla

Yeni Ahit/Matta/14

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 O zaman reisirubu Hirodes İsa için olan rivayeti işitti, 2 ve hizmetçilerine dedi: Bu Vaftizci Yahyadır. O ölülerden kıyam etti; bundan dolayı bu kudretler kendisinde işlemektedir. 3 Çünkü Hirodes Yahyayı tutmuştu, ve, kardeşi Filipusun karısı Hirodiastan ötürü, onu bağlayıp zindana atmıştı. 4 Çünkü Yahya Hirodese: O kadını almak senin için caiz değildir, diyordu. 5 Ve Hirodes, Yahyayı öldürmek istedi ise de, halktan korktu; çünkü onlar Yahyayı bir peygamber olarak tanıyorlardı. 6 Fakat Hirodesin doğum günü gelince, Hirodiasın kızı ortada oynadı, ve Hirodesin hoşuna gitti. 7 Bunun üzerine Hirodes, her ne isterse vereceğini and edip ona vadetti. 8 Ve kız, anası tarafından kışkırtılmış olarak dedi: Bana Vaftizci Yahyanın başını burada bir tepsi içinde ver. 9 İmdi kıral kederlendi; fakat andları ve kendisi ile beraber sofrada oturanlardan ötürü, verilsin diye emretti; 10 ve gönderip zindanda Yahyanın başını kestirdi. 11 Ve onun başı bir tepsi içinde getirildi, kıza verildi; o da anasına götürdü. 12 Yahyanın şakirtleri gelip cesedi kaldırdılar; onu gömdüler, ve gelip İsaya haber verdiler. 13 İmdi İsa bunu işitince, oradan bir kayıkla ıssız bir yere ayrıca çekildi; ve kalabalıklar bunu işitince, şehirlerden yaya olarak onun ardınca gittiler. 14 Ve İsa çıkıp büyük bir kalabalık görerek onlara acıdı, hastalarını iyi etti. 15 Ve akşam olunca, şakirtler ona gelerek dediler: Yer ıssızdır, zaten vakit geçti; halkı salıver ki, köylere gitsinler de kendilerine yiyecek satın alsınlar. 16 Fakat İsa onlara dedi: Gitmelerine hacet yok; onlara siz yiyecek verin. 17 Şakirtler de İsaya dediler: Burada beş ekmek ve iki balıktan başka bir şeyimiz yok. 18 İsa: Onları buraya bana getirin, dedi. 19 Ve çayır üzerine otursunlar diye halka emretti. Ve beş ekmekle iki balığı aldı, ve göke bakıp şükran duası etti; ve ekmekleri kırıp şakirtlere verdi, şakirtler de halka verdiler. 20 Hepsi de yiyip doydular, ve parçalardan artanı on iki küfe dolusu olarak kaldırdılar. 21 Yiyenler, kadınlar ve çocuklardan başka, beş bin erkek kadar idiler. 22 Ve İsa şakirtleri hemen kayığa binmeğe ve halkı salıverinceye kadar kendisinden önce karşı yakaya geçmeğe zorladı. 23 Ve halkı salıverdikten sonra, dua etmek için dağa ayrıca çıktı; akşam olunca, orada yalnız başına idi. 24 O sırada kayık denizin ortasında dalgalarla dövünmekte idi; çünkü yel onlara karşı idi. 25 Ve gecenin dördüncü nöbetinde, İsa denizin üzerinde yürüyerek yanlarına geldi. 26 Fakat şakirtler, onu denizin üzerinde yürürken görünce: Bu bir hayalettir, diye şaşırdılar; ve korkudan bağırdılar. 27 Fakat hemen İsa: Cesur olun, benim, korkmayın, diyerek onlara söyledi. 28 Petrus ona cevap verip dedi: Ya Rab, eğer sen isen, suların üzerinde sana gelmemi emret. 29 Ve İsa: Gel, dedi. Petrus da kayıktan inip İsaya gelmek için suların üzerinde yürüdü. 30 Fakat yeli görünce korktu, ve batmağa başlıyarak: Ya Rab, beni kurtar! diye bağırdı. 31 İsa hemen elini uzatıp onu tuttu, ve kendisine dedi: Ey az imanlı, neden şüphe ettin? 32 Onlar kayığa çıktıkları zaman, yel dindi. 33 Kayıkta olanlar: Gerçek sen Allahın Oğlusun, diye ona tapındılar. 34 Karşıya geçtikleri zaman, Cenesarette karaya geldiler. 35 O yerin adamları İsayı tanıyınca, bütün o çevreye gönderdiler; ve hastaların hepsini ona getirdiler; 36 ve hastalar yalnız esvabının eteğine dokunmak için ona yalvardılar; ve dokunanların hepsi iyi oldular.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.