Yeni Ahit/Efesoslulara/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi sevgili çocuklar gibi, Allaha uyanlar olun, 2 ve Mesih sizi sevdiği, ve hoş kokulu bir rayiha olmak üzre kendisini bizim için Allaha takdime ve kurban olarak teslim ettiği gibi, siz de sevgide yürüyün. 3 Fakat mukaddeslere yakışır surette, aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmasın bile; 4 ve lâyık olmayan edepsizlik ve ahmakça söylenmek, yahut kaba şakalar olmasın; fakat daha ziyade şükredilsin. 5 Çünkü bunu bilirsiniz ki Mesihin ve Allahın melekûtunda her zani, yahut murdar, yahut putperest demek olan tamakâr adamın mirası yoktur. 6 Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın, çünkü Allahın gazabı itaatsizlik oğulları üzerine bunlardan dolayı gelir. 7 İmdi onların şerikleri olmayın; 8 çünkü bir vakitler karanlık idiniz, fakat şimdi, Rabde nursunuz 9 (çünkü nurun meyvası bütün iyilik ve salâh ve hakikattedir), 10 Rabbe makbul olan şey nedir, onu temyiz ederek nurun çocukları gibi yürüyün; 11 ve karanlığın semeresiz işlerine iştirak etmeyin, fakat daha ziyade onları tevbih edin; 12 çünkü onlar tarafından gizlice olan şeyleri söylemek bile ayıptır. 13 Fakat her şey tevbih olununca, nur tarafından izhar olunur; çünkü her izhar olunan şey nurdur. 14 Bunun için diyor: "Ey uyuyan, uyan ve ölülerden kıyam et, ve Mesih sana parlayacaktır." 15 İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın; 16 fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır. 17 Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın. 18 Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun; 19 birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyleyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek, 20 her şey için daima Rabbimiz İsa Mesihin ismi ile Allaha ve Babaya şükrederek, 21 Mesih korkusunda birbirine tâbi olun. 22 Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun. 23 Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. 24 Fakat kilise Mesihe tâbi olduğu gibi, kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tâbi olsunlar. 25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkaması ile kelâmla temizleyerek takdis etsin diye, 26 leke yahut buruşuk, yahut bu gibi şeylerden biri olmayarak, onu bizzat kendine izzetli olarak arzetsin, 27 ve mukaddes ve lekesiz olsun diye, onun uğruna kendisini teslim edip kiliseyi sevdiği gibi, karılarınızı sevin. 28 Böylece kocalar kendi karılarını kendi bedenleri gibi sevmeğe borçludurlar. Kendi karısını seven kendini sever; 29 çünkü kimse hiç bir vakit kendi bedeninden nefret etmemiştir; 30 fakat kendi bedeninin azası olduğumuz için, Mesih kiliseyi beslediği ve kayırdığı gibi, onu besler ve kayırır. 31 "Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve ikisi bir beden olacaklardır." 32 Bu sır büyüktür; fakat ben Mesih hakkında, ve kilise hakkında söylüyorum. 33 Bununla beraber sizden her biri de kendi karısını böylece kendisi gibi sevsin; ve kadın kocasına hürmet etsin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.