Yeni Ahit/Matta/22

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Düğün Ziyafeti Benzetmesi[1]

1İsa onlara yine benzetmeler yoluyla, şunları söyledi: 2"Göksel krallık, oğlu için düğün ziyafeti hazırlayan bir kral gibidir. 3Ziyafete davetli olanlara daveti iletmek için kölelerini gönderdi. Fakat onlar gelmeyi kabul etmediler. 4Bunun üzerine kral onlara başka kölelerini yolladı ve şöyle dedi, 'Davet edilmiş olanlara, ziyafetimi hazırladığımı söyleyin. Sığırlarımı ve etli büyükbaş hayvanlarımı kestim. Her şey hazırlandı. Düğün ziyafetime gelin.' 5Fakat davet edilenler umursamadılar, bazısı tarlasına, bazısı işine gitti. 6Diğerleri de onun kölelerini yakaladı ve kötü muamele edip onları öldürdü. 7Kral gazaplandı. Ordusunu yolladı ve katilleri imha etti, şehirlerini yaktı. 8Daha sonra kölelerine şöyle dedi: 'Düğün ziyafeti hazır durumda, fakat davet ettiklerim gelmeyi hak etmediler. 9Öyleyse, kavşaklara gidin ve bulduğunuz her kişiyi ziyafete çağırın.' 10Köleler yollara düştü ve kötülerden ve iyilerden, bulabildikleri her kişiyi topladılar ve düğün mekanı misafirlerle doldu. 11Fakat kral misafirleri görmek için geldiğinde, düğün için olan kıyafetlerden giymemiş bir adama rastladı. 12Ona şöyle sordu: 'Düğün kıyafetleri olmadan buraya nasıl girebildin, arkadaşım?' Adam tek söz edemedi. 13Bunun üzerine kral hizmetkarlarına şöyle dedi: 'Ellerini ve ayaklarını bağlayın ve onu dışarı, karanlığa atın. Orada ağlamalar ve diş gıcırtıları olacak. 14Çünkü çok kişi davet edilmiştir, fakat çok azı seçilmiştir.' "

Vergiyi Kaysere Ödemek[2]

15Bunun ardından, Ferisiler gidip İsa'yı kendi sözleri ile suçlayabilecekleri planlar hazırladılar. 16Herod taifesinden olanlarla birlikte kendi öğrencilerini yollayarak ona şöyle sordular: "Ey öğretmen! Senin bir doğruluk timsali olduğunu ve gerçeklere uygun şekilde Tanrı'ya giden yolu öğrettiğini biliyoruz. Başkaları tarafından ayağın kaydırılmaz, çünkü onların kim olduklarına göre muamele etmezsin. 17Şu durumda bize fikrini söyler misin, kaysere vergisini vermek doğru mudur değil midir?" 18Fakat İsa, onların kötü niyetini bildiğinden, şöyle dedi: "Sizi ikiyüzlüler! Neden beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz? 19Vergiyi ödeme işinde kullandığınız sikkeyi bana gösterin." Ona bir dinar getirdiler. 20Onlara şunu sordu: "Bu kimin resmidir ve kimin yazısıdır?" 21"Kayserindir" diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa onlara şöyle dedi: "Öyleyse kayserin olanı kaysere, Tanrı'nın olanı da Tanrı'ya veriniz." 22Bunu duyduklarında şaşkına döndüler. Bunun ardından onu bırakıp gittiler.

Diriliş Zamanı Evlenmek[3]

23Aynı gün içinde, ölümden sonra dirilmeye inanmayan Saddukiler, İsa'ya bir soru ile geldiler. 24"Ey öğretmen! Musa bize, bir adamın çocuk sahibi olmadan ölmesi durumunda, erkek kardeşinin dul kadın ile evlenmesi ve ölen adına çocuk yetiştirmesi gerektiğini söyledi. 25Şimdi, bizde yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve vefat etti, hiç çocuğu olmadığından, hanımını erkek kardeşine bıraktı. 26İkinci ve üçüncü kardeşe de aynısı oldu, ta yedinciye kadar böyle devam etti. 27Neticede, kadın da öldü. 28Bu durumda, diriliş zamanı, kadın yedi kişiden hangisinin hanımı olacaktır? Zira hepsi onunla evlenmişti." 29İsa onlara şöyle cevap verdi: "Kutsal metinleri ya da Tanrı'nın kudretini bilmediğiniz için hata yapıyorsunuz. 30Diriliş zamanı insanlar ne evlenecek ne de eş olarak verilecek, onlar gökteki melekler gibi olacaklar. 31Lakin, siz ölülerin dirilişi hakkında Tanrı'nın size ne dediğini okumadınız mı? 32'Ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısıyım!'[4] O, ölülerin Tanrısı değil fakat dirilerin Tanrısıdır." 33Kalabalıklar bunu duyduklarında, verilen öğretiye şaşırıp kaldılar.

En Büyük Emir[5]

34İsa'nın Saddukileri susturduğunu duyan Ferisiler, bir araya geldiler. 35Onların içinden, dînî hukukta uzman olan bir tanesi, İsa'yı şu soru ile sınadı: 36"Ey öğretmen! Dînî hukukta en büyük emir nedir?" 37İsa şöyle cevap verdi:" 'Tanrın olan Rabbi bütün ruhunla, kalbinle ve aklınla sev'[6] 38Bu, ilk ve en büyük emirdir. 39İkincisi de onun gibidir: 'Komşunu kendini sevdiğin gibi sev'.[7] 40Dînî hukukun ve peygamberlerin mesajlarının tamamı bu iki emre dayanmaktadır."

Mesih, Kimin Oğludur?[8]

41Ferisilerin bir araya geldikleri bir sırada, İsa onlara sordu: 42"Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz? O sizce kimin oğludur?

Şöyle cevapladılar: "O, Davut'un oğludur"

43İsa onlara şöyle cevap verdi: "Peki neden Davut, Ruh'tan aldığı ilhamla konuşurken, onun hakkında 'Rab' kelimesini kullandı? Çünkü o şöyle demişti: 44

"Rab, Rabbime şöyle dedi:
'Ta ki ben, düşmanlarını
Ayaklarının altına devirinceye kadar
Sağ yanımda otur' "[9]

45Davut ondan 'Rab' diye bahsettiğine göre, o nasıl onun oğlu olabilir?" 46Kimse ona bir kelimeyle cevap veremedi. Ve o günden sonra kimse ona başka bir soru sormaya cesaret bulamadı.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 14:15-24
  2. Ayrıca bkz. Markos, 12:13-17; Luka, 20:20-26
  3. Ayrıca bkz. Markos, 12:18-27; Luka, 20:27-40
  4. Mısır'dan Çıkış, 3:6
  5. Ayrıca bkz. Markos, 12:28-34; Luka, 10:25-28
  6. Tesniye, 6:5
  7. Levililer, 19:18
  8. Ayrıca bkz. Markos, 12:35-37; Luka, 20:41-44
  9. Mezmurlar 110:1