Yeni Ahit/Luka/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Kayser Tiberiusun saltanatının on beşinci yılında, Pontuslu Pilatus Yahudiye valisi, Hirodes Galile reisirubu, kardeşi Filipus İturea ve Trahonitis havalisi reisirubu, Lisanyas Abilini reisirubu, 2 Hanna ile Kayafa başkâhin bulundukları zamanda, çölde Zekeriyanın oğlu Yahyaya Allahın sözü geldi. 3 Kendisi de Erden etrafındaki bütün havaliye, günahların bağışlanması için tövbe vaftizini vâzederek geldi. 4 Nasıl ki, İşaya peygamberin sözleri kitabında yazılmıştır:
"Çölde çağıranın sesi:
Rabbin yolunu hazırlayın,
Onun yollarını düz edin.
5 Her dere doldurulacak,
Her dağ ve tepe alçaltılacaktır;
İğri olan doğrulacak,
Sarp yollar düz olacaktır;
6 Ve bütün beşer Allahın kurtarışını görecektir."
7 İmdi kendisi tarafından vaftiz olunmak için çıkıp gelen kalabalıklara dedi: Ey engerekler nesli, gelecek öfkeden kaçmağı size kim gösterdi? 8 İmdi tövbeye lâyık semereler çıkarın, ve: Babamız İbrahimdir, diye içinizden söylemeğe başlamayın; çünkü size derim ki, Allah şu taşlardan İbrahime evlât kaldırmağa kadirdir. 9 Zaten balta da ağaçların kökü dibinde yatıyor; imdi iyi meyva vermeyen her ağaç kesilir, ve ateşe atılır. 10 Halk da kendisinden: Öyle ise, ne yapalım? diye sordular. 11 Cevap verip onlara dedi: İki gömleği olan hiç olmayana versin; yiyeceği olan kimse de böylece yapsın. 12 Vergi mültezimleri de vaftiz olunmak için gelip ona dediler: Muallim, biz ne yapalım? 13 Yahya onlara dedi: Size tayin edilenden fazlasını almak için zor etmeyin. 14 Askerler de ona: Ya biz ne yapalım? diye sordular. Onlara: Kimseyi sıkıştırıp soymayın, ne de kimseyi haksız yere tehdit edin; tayınlarınızla kanaat eyleyin, dedi. 15 Halk beklemekte iken, hepsi Yahya hakkında: Acaba Mesih midir? diye yüreklerinden düşündüler. 16 Yahya onların hepsine cevap verdi: Gerçi ben sizi su ile vaftiz ediyorum; fakat benden kudretlisi geliyor ki, onun çarıklarının tasmasını çözmeğe lâyık değilim; o sizi Ruhülkudüsle ve ateşle vaftiz edecektir; 17 kendi harman yerini bütün bütün temizlemek, ve buğdayı ambarına toplamak için, yabası elindedir; fakat samanı sönmez ateşle yakacaktır. 18 İmdi başka bir çok şeyler nasihat ederek halka incili vâzediyordu. 19 Fakat reisirubu Hirodes, kardeşinin karısı Hirodiastan ve Hirodesin ettiği bütün kötülüklerden dolayı, Yahya tarafından azarlanmış olduğu için, 20 bunun hepsinin üstüne onu zindana attı. 21 Ve vaki oldu ki, bütün halk vaftiz edilirken, İsa dahi vaftiz edilmiş olup dua ettiği zaman, gök açıldı, 22 ve Ruhülkudüs, bedenleşmiş bir surette, güvercin gibi, onun üzerine indi, ve gökten: Sen benim sevgili Oğlumsun, senden razıyım, diye bir ses geldi. 23 İsa, hizmetine başladığı zaman, otuz yaşlarında idi, ve zannedildiği üzre, Yusuf oğlu, Heli oğlu, 24 Mattat oğlu, Levi oğlu, Melki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu, 25 Mattatya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Esli oğlu, Naggay oğlu, 26 Maat oğlu, Mattatya oğlu, Semein oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu, 27 Yoanan oğlu, Risa oğlu, Zerubbabel oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, 28 Melki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, 29 Yeşu oğlu, Eliezer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, 30 Simeon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu, 31 Melea oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davud oğlu, 32 Yesse oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, 33 Amminadab oğlu, Aram oğlu, Hetsron oğlu, Perets oğlu, Yahuda oğlu, 34 Yakub oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, 35 Seruc oğlu, Reu oğlu, Peleg oğlu, Eber oğlu, Şela oğlu, 36 Kainan oğlu, Arfakşad oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lâmek oğlu, 37 Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yared oğlu, Mahalaleel oğlu, Kainan oğlu, 38 Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Allah oğlu idi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.