Yeni Ahit/1. Timoteosa/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Boyunduruk altında olan kulların hepsi kendi efendilerini tam hürmete lâyık saysınlar, ta ki, Allahın ismine ve talime küfrolunmasın. 2 Ve iman etmiş efendileri olanlar, kardeş oldukları için onları hor görmesinler, fakat daha ziyade hizmet etsinler; çünkü bu hizmetten istifade edenler iman eyleyenler ve sevgililerdir. Bu şeyleri öğret ve teşvik et. 3 Eğer bir kimse farklı talim öğretirse, ve sağlam sözlere, Rabbimiz İsa Mesihin sözlerine, ve takvaya göre olan talime razı olmazsa, 4 bir şey bilmeyerek kibirlenmiştir, fakat mubahaseler ve kelime kavgalarından dolayı illetlidir; haset, niza, iftiralar, suizanlar, 5 fikirce bozulmuş ve hakikatten mahrum olmuş adamların takvayı kazanç yolu sanıp çekişmeleri bunlardan oluyor. 6 Fakat kanaat ile takva büyük kazançtır; 7 çünkü dünyaya bir şey getirmedik, çünkü ne de ondan bir şey götürebiliriz; 8 fakat yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz oldukça, onlarla kanaat edeceğiz. 9 Fakat zengin olmak isteyenler imtihana ve tuzağa ve insanları helâke ve harabiyete batıran çok manasız ve muzır arzulara düşerler. 10 Çünkü her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek imandan saptılar, ve bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler. 11 Fakat sen, ey Allah adamı, bunlardan kaç; ancak salâhın, takvanın, imanın, sevginin, sabrın, hilmin ardınca koş. 12 İmanın iyi cihadına içtihat et, ve çok şahitler önünde iyi ikrarı ikrar etmiş olarak davet olunduğun ebedî hayatı tut. 13 Bütün şeylere hayat veren Allahın, ve Pontuslu Pilatusun önünde iyi ikrarı şehadet etmiş olan Mesih İsanın huzurunda sana tenbih ediyorum, 14 Rabbimiz İsa Mesihin zuhuruna kadar sen emri lekesiz ve kusursuz tut; 15 mübarek ve tek Hükümdar, kıralların Kıralı ve rablerin Rabbi, 16 ölmezliğe yalnız malik olan, yaklaşılmaz nurda duran, insanlardan kimsenin görmediği ve görmeğe kadir olmadığı zat, onu kendi vaktinde izhar edecektir; ona hürmet ve ebedî kudret olsun. Amin. 17 Şimdiki dünyada zengin olanlara yüksek fikirli olmamağı, ve zenginliğin kararsızlığına değil, fakat zevk için bize her şeyi zengince ihsan eden Allaha ümit bağlamağı, 18 gerçekten olan hayatı tutsunlar diye, gelecek vakit için kendilerine iyi temel hazırlayarak iyilik işlemeği, 19 iyi işlerde zengin olmağı, dağıtmağa hazır ve cömert olmağı tenbih et. 20 Ey Timoteos, emaneti hıfzet, murdar boş sözlerden ve yalan yere bilgi denilen şeyin itirazlarından sakın; 21 bazıları bunu iddia ederek iman hakkında saptılar. İnayet sizinle beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.