Yeni Ahit/Matta/17

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa, altı gün sonra, Petrus, Yakub, ve kardeşi Yuhannayı yanına aldı, ve onları ayrıca yüksek bir dağa çıkardı. 2 Ve onların önünde heyeti değişildi; yüzü güneş gibi parladı, ve esvabı ışık gibi ak oldu. 3 Ve işte, onlara Musa ile İlya göründüler; İsa ile konuşuyorlardı. 4 Ve Petrus İsaya cevap verip dedi: Ya Rab, bizim için burada bulunmak iyidir. Eğer istersen, burada biri sana, biri Musaya ve biri İlyaya üç çardak kurayım. 5 O henüz söylemekte iken, nurlu bir bulut onlara gölge saldı, ve işte, buluttan bir ses: Sevgili Oğlum budur, ondan razıyım; onu dinleyin, dedi. 6 Şakirtler bunu işitince, yüzüstü düştüler, ve pek çok korktular. 7 İsa gelip onlara dokunarak: Kalkın, korkmayın, dedi. 8 Onlar da gözlerini kaldırarak yalnız İsadan başka kimseyi görmediler. 9 Dağdan inerlerken, İsa onlara: İnsanoğlu ölülerden kıyam edinceye kadar, gördüğünüzü kimseye söylemeyin, diye emretti. 10 Ve şakirtleri ondan sorup dediler: Öyle ise, niçin yazıcılar: Önce İlya gelmelidir, diyorlar? 11 Ve İsa cevap verip dedi: Gerçi İlya gelir, ve her şeyi yerine kor. 12 Fakat ben size derim: İlya zaten gelmiştir, ve onu tanımadılar, fakat ona her istediklerini yaptılar. Ayni suretle İnsanoğlu da onlardan elem çekecektir. 13 İsanın kendilerine Vaftizci Yahya için söylediğini şakirtler o zaman anladılar. 14 Ve kalabalığa vardıkları zaman, bir adam gelip İsaya diz çökerek dedi: 15 Ya Rab, oğluma merhamet eyle, çünkü o saralıdır, ve çok sıkıntıdadır; çünkü bir çok defalar ateşe, çok defalar da suya düşüyor. 16 Ve senin şakirtlerine onu getirdim, ve iyi edemediler. 17 Ve İsa cevap verip dedi: Ey imansız ve sapık nesil, ne vakte kadar sizinle beraber olacağım? Size ne vakte kadar dayanacağım? Onu buraya, bana getirin. 18 Ve İsa onu azarladı, ve cin ondan çıkıp oğlan o saatten iyi oldu. 19 O zaman şakirtler ayrıca İsaya gelip dediler: Niçin biz onu çıkaramadık? 20 İsa da onlara dedi: İmanınız az olduğu için; zira doğrusu size derim: Sizde bir hardal tanesi kadar iman olursa, siz bu dağa: Buradan şuraya göç, dersiniz, ve göçer, ve size hiç bir şey imkânsız olmaz. 21 Ve Galilede otururlarken, İsa onlara dedi: İnsanoğlu insanların ellerine verilmek üzredir. 22 Onu öldürecekler, ve üçüncü gün kıyam edecektir. Ve şakirtler çok kederlendiler. 23 Kefernahuma geldikleri zaman, yarım şekel alanlar Petrusa gelip dediler: Sizin mualliminiz yarım şekeli ödemiyor mu? 24 Petrus: Evet, dedi. Ve eve gelince, önce İsa ona dedi: Ey Simun, sana nasıl görünür? Dünya kıralları baç yahut vergiyi kimden alırlar? Oğullarından mı, yoksa yabancılardan mı? 25 Petrusun: Yabancılardan, demesi üzerine, İsa ona dedi: Öyle ise, oğullar serbesttir. 26 Fakat onların sürçmesine sebep olmayalım diye, denize git, olta at, ve ilk gelen balığı tut; onun ağzını açınca bir şekel bulacaksın; onu al, benim için de kendin için de onlara ver.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.