Yeni Ahit/Yuhanna/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Beytanyadan, Meryem ile kızkardeşi Martanın köyünden, Lazar adlı bir adam hasta idi. 2 Değerli yağla Rabbi meshederek ayaklarını saçları ile silmiş olan bu Meryem idi; onun kardeşi Lazar hasta idi. 3 İmdi İsaya: Ya Rab, işte, sevdiğin hastadır, diye iki kızkardeş haber gönderdiler. 4 İsa işittiği zaman, dedi: Bu hastalık ölüm için değil, fakat Allahın Oğlu bununla taziz olunsun, diye Allahın izzeti içindir. 5 İsa Martayı, onun kızkardeşini, ve Lazarı severdi. 6 Ve hasta olduğunu işitince, o vakit bulunduğu yerde iki gün kaldı. 7 Ondan sonra şakirtlerine: Yine Yahudiyeye gidelim, dedi. 8 Şakirtler ona dediler: Rabbi, şimdi Yahudiler seni taşlamağa uğraşıyorlardı; yine oraya mı gidiyorsun? 9 İsa cevap verdi: Günde on iki saat yok mu? Eğer insan gündüz gezerse, sürçmez; çünkü bu dünyanın nurunu görür. 10 Fakat insan geceleyin gezerse, sürçer; çünkü kendinde nur yoktur. 11 İsa bu şeyleri söyledi; ve ondan sonra onlara dedi: Dostumuz Lazar uyumuştur; ancak onu uyandırmak için gidiyorum. 12 İmdi şakirtler ona dediler: Ya Rab, eğer uyumuşsa, iyi olacaktır. 13 İsa onun ölümü için söylemişti; fakat onlar sandılar ki, uyku uyumak için söylüyor. 14 İmdi o vakit İsa onlara açıkça dedi: Lazar ölmüştür. 15 Ve iman edesiniz diye orada bulunmadığıma seviniyorum; fakat yanına gidelim. 16 Didimos denilen Tomas, şakirt arkadaşlarına dedi: Biz de onunla ölmek için gidelim. 17 İmdi İsa gelip Lazarı dört gündür kabirde yatmakta buldu. 18 Ve Beytanya Yeruşalime on beş ok atımı kadar yakındı. 19 Yahudilerden bir çoğu, kardeşleri için onları teselli etsinler diye Marta ve Meryeme gelmişlerdi. 20 Ve Marta, İsanın gelmekte olduğunu işitince, onu karşıladı; fakat Meryem evde oturuyordu. 21 Marta İsaya dedi: Ya Rab, eğer burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. 22 Şimdi de bilirim ki, Allahtan her ne istersen, Allah sana verecektir. 23 İsa ona: Kardeşin kıyam edecektir, dedi. 24 Marta ona dedi: Bilirim ki, kıyamette, son günde, kıyam edecektir. 25 İsa ona dedi: Kıyamet ve hayat benim; bana iman eden ölmüş olsa da, yaşar; 26 ve kim yaşar, ve bana iman ederse, ebediyen ölmez. Buna iman ediyor musun? 27 Ona dedi: Evet, ya Rab, iman ettim ki, dünyaya gelen Allahın Oğlu Mesih sensin. 28 Bunu söyledikten sonra gitti, ve kızkardeşi, Meryemi, gizlice çağırıp dedi: Muallim buradadır, ve seni çağırıyor. 29 O bunu işitince, çabuk kalkıp İsanın yanına gitti. 30 İsa daha köye varmamıştı, ve henüz Martanın kendisini karşıladığı yerde idi. 31 İmdi Meryem ile beraber evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, kadının acele kalkıp dışarı çıktığını görünce, ağlamak için kabre gitmekte olduğunu sandılar, ve ardınca gittiler. 32 İmdi Meryem, İsanın olduğu yere gelince, onu gördü ve ayaklarına kapanıp ona dedi: Ya Rab, eğer burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. 33 İsa onu ağlamakta ve onunla gelen Yahudileri de ağlamakta görünce, ruhunda inledi, ve yüreği çok sıkıldı, 34 ve dedi: Onu nereye koydunuz? Ona: Ya Rab, gel de bak, dediler. 35 İsa ağladı. 36 İmdi Yahudiler: Bak, onu ne kadar seviyormuş! dediler. 37 Fakat onlardan bazıları dediler: Körün gözlerini açan bu zat, bir şey yapamazmıydı ki, bu adam da ölmesin? 38 O vakit İsa yine içinden inleyerek kabre geldi. O bir mağara idi; ve önünde bir taş vardı. 39 İsa: Taşı kaldırın, dedi. Ölenin kızkardeşi Marta ona dedi: Ya Rab, artık kokmuştur, çünkü dört günlüktür. 40 İsa dedi: Sana: Eğer iman edersen, Allahın izzetini göreceksin, demedim mi? 41 Bundan sonra taşı kaldırdılar. İsa da gözlerini yukarıya kaldırıp dedi: Ey Baba, beni işittiğin için sana şükrederim. 42 Ve beni daima işittiğini bilirdim; fakat çevrede duran halk için söyledim; ta ki, beni sen gönderdiğine iman etsinler. 43 Bu şeyleri söyledikten sonra, yüksek sesle: Lazar, dışarı gel! diye bağırdı. 44 Ölü de, elleri ve ayakları sargılarla bağlanmış ve yüzü mendille sarılmış olarak çıktı. İsa onlara: Onu çözün, ve bırakın gitsin, dedi. 45 İmdi Meryeme gelen, ve İsanın ettiği işi gören Yahudilerden bir çoğu kendisine iman ettiler. 46 Fakat onlardan bazıları Ferisilere gidip İsanın ettiği işleri onlara söylediler. 47 İmdi başkâhinler ve Ferisiler bir meclis toplayıp dediler: Ne yapıyoruz? Çünkü bu adam bir çok alâmetler yapıyor. 48 Böylece onu bırakırsak, herkes ona iman edecek; Romalılar da gelip hem yerimizi, hem de milletimizi kaldıracaklar. 49 Ve onlardan biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, kendilerine dedi: Siz bir şey anlamıyorsunuz; 50 bütün millet helâk olmasın diye kavm uğruna bir adamın ölmesi bizim için hayırlı olduğunu düşünmüyorsunuz. 51 Bunu kendiliğinden söylemedi, ancak o yıl başkâhin olduğundan, millet için, 52 ve yalnız millet için değil, fakat Allahın dağılmış çocuklarını bir etmek için İsanın öleceğini peygamberlik edip söyledi. 53 İmdi o günden onu öldürmek için öğütleştiler. 54 Bunun üzerine artık İsa Yahudiler arasında açıkça gezmedi, ancak oradan çöle yakın diyara, Efraim denilen şehre gitti; ve şakirtleri ile orada kaldı. 55 Yahudilerin Fıshı yakındı. Taşradan bir çok halk kendilerini tathir için, Fısıhtan önce Yeruşalime çıktılar. 56 İmdi onlar İsayı arıyorlardı; ve mabette dururken, birbirlerine diyorlardı: Ne sanırsınız? Bayrama gelmeyecek mi? 57 Başkâhinler ile Ferisiler: Nerede olduğunu kim biliyorsa göstersin, diye onu tutmak için emirler vermişlerdi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.