Yeni Ahit/Luka/23

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Onların bütün cemaati kalktı, İsayı Pilatusun önüne götürdüler. 2 Ve: Biz bu adamı, milletimizi ayartmakta, kaysere vergi verilmesine mani olmakta ve kendisinin Mesih, kıral olduğunu söylemekte bulduk, diye itham etmeğe başladılar. 3 Pilatus: Sen Yahudilerin Kıralı mısın? diye ona sordu, ve İsa ona cevap verip: Söylediğin gibidir, dedi. 4 Pilatus da başkâhinlere ve halka: Ben bu adamda hiç bir suç bulmuyorum, dedi. 5 Fakat onlar: Galileden başlayıp hattâ buraya kadar bütün Yahudiyede öğreterek halkı kışkırtıyor, diye çok ısrar ediyorlardı. 6 Fakat Pilatus bunu işitince: Bu adam Galileli midir? diye sordu. 7 Ve Hirodesin hükûmeti dairesinden olduğunu öğrenerek, onu Hirodese gönderdi, çünkü o günlerde Hirodes de Yeruşalimde bulunuyordu. 8 Ve Hirodes İsayı gördüğü vakit, çok sevindi; zira çoktan beri onu görmek istiyordu, çünkü onun hakkında işitmişti; ve onun tarafından bir mucize yapılmasını görmek ümidinde idi. 9 O da bir çok sözlerle İsayı sorguya çekti; fakat İsa ona hiç cevap vermedi. 10 Başkâhinler ve yazıcılar onu ağır itham ederek dikildiler. 11 Ve Hirodes askerleri ile beraber ona hakaret edip onunla eğlendi, parlak renkli bir esvap giydirip onu Pilatusa geri gönderdi. 12 O günde Hirodes ve Pilatus birbirleri ile dost oldular; çünkü bundan önce aralarında düşmanlık vardı. 13 Pilatus başkâhinleri, reisleri ve halkı bir araya çağırıp onlara dedi: 14 Siz bana bu adamı halkı ayartan biri olmak üzre getirdiniz; ve işte, ben onu sizin önünüzde sorguya çekerek, bu adamda sizin şikâyet ettiğiniz şeylerden bir suç bulmadım; 15 ne de Hirodes buldu; çünkü onu bize geri gönderdi; ve işte, onun tarafından ölüme müstahak hiç bir şey yapılmamıştır. 16 Bundan dolayı ben onu döver ve salıveririm. 17 Fakat onlar: Bunu kaldır, ve bize Barabbası salıver, diye bir ağızdan bağırdılar; 18 o adam şehirde yapılmış olan bir isyan ve katilden dolayı zindana atılmıştı. 19 Ve Pilatus İsayı salıvermek isteyerek onlara tekrar söyledi; 20 fakat onlar: Haça ger, onu haça ger, diye bağırdılar. 21 Ve Pilatus üçüncü kere onlara dedi: Ya bu adam ne kötülük etti? Onun öldürülmesini icap eder hiç bir suç bulmadım; bunun için onu döver ve salıveririm. 22 Fakat onun haça gerilmesini isteyerek, yüksek sesle ısrar ediyorlardı. Onların sesleri üstün geldi. 23 Ve istedikleri olsun diye Pilatus hüküm verdi. 24 İsyan ve katilden dolayı zindana atılmış olan istedikleri adamı salıverdi; ve İsayı onların muradına bıraktı. 25 Onu götürdükleri zaman, kırdan gelmekte olan Kirineli Simun denilen birini tuttular, ve İsanın ardından taşımak üzre haçı ona yüklediler. 26 Halktan, ve ona ağlayan ve dövünen kadınlardan büyük bir kalabalık ardı sıra gidiyordu. 27 İsa onlara dönüp dedi: Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın, fakat kendiniz, ve çocuklarınız için ağlayın. 28 Çünkü işte, günler geliyor ki, o günlerde: Ne mutlu kısırlara, doğurmamış rahimlere, ve emzirmemiş memelere! diyecekler. 29 O zaman dağlara: Üzerimize düşün; ve tepelere: Bizi örtün, demeğe başlayacaklar. 30 Zira yaş ağaçta bunları yaparlarsa, kuruda ne olacaktır? 31 Ve suçlu olan diğer iki kişi de idam edilmek üzre onunla beraber götürülüyordu. 32 Ve Kafa Kemiği denilen yere geldikleri zaman, onu, ve biri sağında, öteki solunda olarak suçluları haça gerdiler. 33 İsa: Ey Baba, onlara bağışla; çünkü ne ettiklerini bilmiyorlar, dedi. Onun esvabını aralarında paylaşarak, kura attılar. 34 Halk durup bakıyorlardı. Reisler de: O başkalarını kurtardı; eğer bu adam Allahın seçtiği Mesihi ise, kendisini kurtarsın, diye onunla eğleniyorlardı. 35 Askerler de ona yaklaşıp kendisine sirke sunarak: 36 Eğer sen Yahudilerin Kıralı isen, kendini kurtar, diye onunla eğlendiler. 37 Onun üstünde de şu yazı vardı: YAHUDİLERİN KIRALI BUDUR. 38 Asılmış olan suçlulardan biri ona: Sen Mesih değil misin? Kendini ve bizi kurtar, diye sövüyordu. 39 Fakat öteki cevap verdi, ve onu azarlayıp dedi: Sen aynı hüküm altında olduğun halde, Allahtan korkmuyor musun? 40 Gerçi biz hak üzre, çünkü yaptıklarımıza lâyık cezayı çekiyoruz, fakat o, yolsuz hiç bir şey yapmadı. 41 Ve: Ey İsa, sen melekûtunda geldiğin zaman, beni an, dedi. 42 İsa da ona: Doğrusu sana derim: Bugün sen benimle beraber cennette olacaksın, dedi. 43 Saat altı suları olmuştu, ve saat dokuza kadar güneş kararıp 44 bütün memleket üzerine karanlık çöktü; ve mabedin perdesi ortasından yarıldı. 45 İsa yüksek sesle nida ederek dedi: Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum; ve bunu dedikten sonra ruhunu verdi. 46 Yüzbaşı vaki olanı gördüğü zaman: Gerçek bu salih bir adamdı, diye Allaha hamdetti. 47 Bunu görmeğe toplanan bütün halk da vaki olan şeyleri gördükleri zaman, göğüslerini döverek geri döndüler. 48 Fakat bütün onun tanıdıkları, ve Galileden onun ardınca gelen kadınlar, bu şeyleri görerek uzakta durdular. 49 Ve işte, meclis azasından Yusuf adlı (ki onların dileklerine ve işlerine razı olmamıştı), 50 Yahudilerin Arimatea şehrinden olan, ve Allahın melekûtunu bekleyen iyi ve salih bir adam vardı; 51 bu adam Pilatusa gidip İsanın cesedini istedi. 52 Onu indirip bir keten bezine sardı, kayada oyulmuş ve içine hiç kimse konulmamış olan bir kabre yatırdı. 53 O gün Hazırlık günü idi; Sebt günü de ağarmak üzre idi. 54 Galileden onunla beraber gelmiş olan kadınlar, ardınca gittiler, kabri ve onun cesedinin nasıl konulduğunu gördüler. 55 Ve dönüp baharlar ve kıymetli yağlar hazırladılar. Ve Sebt günü, emre göre istirahat ettiler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.