Yeni Ahit/Resullerin İşleri/24

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve beş gün sonra, başkâhin Hananya, bazı ihtiyarlar ve hatip Tertullus denilen biri ile indi; bunlar Pavlusa karşı valiye şikâyet ettiler. 2 Pavlus çağırılınca Tertullus onu ithama başlayıp dedi: Senin sayende biz çok selâmete erdiğimizden, ve tedbirinle bu millete kötülükler düzeltilmiş olduğundan, 3 ey devletli Feliks, her vakit ve her yerde bütün şükranla bunu kabul ediyoruz. 4 Ancak sana ziyade usanç vermemek için, bizden bir kaç söz dinlemeni lûtfundan rica ederim. 5 Çünkü bu adamı bir fesatçı ve dünyadaki bütün Yahudiler arasında karışıklık çıkarıcı, ve Nasranîler fırkasında ön ayak olanlardan biri bulduk; 6 ve mabedi murdar etmeğe kalkıştı; biz de onu tuttuk. 7 Sen kendin araştırarak onu itham ettiğimiz bütün şeyleri kendisinden öğrenebilirsin. 8 Ve Yahudiler de bu şeylerin öyle olduğunu iddia ederek ithama iştirak ettiler. 9 Vali, söylemesi için kendisine işaret edince, Pavlus cevap verdi: Senin çok yıllardan beri bu millete hâkim olduğunu bildiğimden, bana ait olan şeyler için müdafaamı sevinçle yapıyorum; 10 çünkü tapınmak için ben Yeruşalime çıkalı on iki günden ziyade olmadığını öğrenebilirsin; 11 ve beni ne mabette, ne havralarda, ne de şehirde kimse ile mubahase etmekte, ne de halkı ayaklandırmakta buldular. 12 Ve şimdi itham ettikleri şeyleri de sana ispat edemezler. 13 Ancak şunu sana ikrar ederim ki, şeriate göre olan şeylerin, ve peygamberlerde yazılanların hepsine iman ederek, 14 kendilerinin de bizzat kabul ettikleri gibi, salih olanlar ile olmayanların kıyamı olacağını Allahtan ümit eyleyerek onların fırka dedikleri Yola göre atalarımızın Allahına kulluk etmekteyim; 15 ve bunda Allah ve insanlar indinde suçsuz bir vicdanım olmasına her vakit çalışıyorum. 16 Ve çok yıllardan sonra, milletime sadakalar ve takdimeler getirmek için geldim; 17 ve bu sırada beni mabette tathir edilmiş olarak buldular, kalabalık ve gürültü ile değil; ancak orada Asyalı bazı Yahudiler vardı, 18 bu adamların burada senin önünde olmaları, ve bana karşı bir şeyleri varsa, ithamda bulunmaları gerekti. 19 Yahut, ben aralarında durmakta iken: Bugün ölülerin kıyamından ötürü önünüzde muhakeme olunuyorum, diye bağırdığım bu tek sözden başka, 20 Millet meclisi önünde durduğum zaman, bende ne haksızlık bulduklarını kendileri söylesinler. 21 Fakat Feliks, Yol hakkında daha doğru bilgisi olduğundan, onlara: Davanız için binbaşı Lisias indiği zaman karar vereceğim, diyerek onları başka bir güne bıraktı. 22 Pavlus muhafaza altında olarak müsaadeli tutulsun, ve dostlarından hiç biri ona hizmet etmekten alıkonmasın diye yüzbaşıya emretti. 23 Ve bir kaç gün sonra Feliks, Yahudi olan karısı Drusilla ile geldi, Pavlusu çağırtıp İsa Mesihe iman hakkında onu dinledi. 24 Ve o, salâhtan, zaptı nefsten ve gelecek hükümden bahsettiği zaman, Feliks çok korktu, ve cevap verdi: Şimdilik git, münasip bir vakit bulunca, seni çağırtacağım. 25 Bununla beraber Pavlus tarafından kendisine para verileceğini umuyordu; bundan dolayı kendisini sık sık çağırtıp onunla söyleşiyordu. 26 Ve iki yıl dolunca, Feliksin yerine Porkius Festus geldi; Feliks Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyerek Pavlusu bağlı bıraktı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.