Yeni Ahit/Matta/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 O zaman İsa, İblis tarafından denenmek üzre, Ruh tarafından çöle sevkedildi. 2 Ve kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. 3 Ve Ayartıcı gelip ona dedi: Eğer sen Allahın Oğlu isen, söyle, bu taşlar ekmek olsun. 4 İsa da cevap verip dedi: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, fakat Allahın ağzından çıkan her bir sözle yaşar," diye yazılmıştır. 5 O zaman İblis onu mukaddes şehre götürdü, ve mabedin kulesi üzerine koyup kendisine dedi: 6 Eğer sen Allahın Oğlu isen, kendini aşağı at; çünkü yazılmıştır:
"Meleklerine senin için emredecek;"
ve,
"Ayağını bir taşa çarpmayasın diye,
Elleri üzerinde seni taşıyacaklar."
7 İsa ona dedi: "Sen Allahın Rabbi denemeyeceksin," diye de yazılmıştır. 8 İblis İsayı çok yüksek bir dağa da götürdü ve ona dünyanın bütün ülkelerini ve onların izzetini gösterdi; 9 ve İblis ona dedi: Eğer yere kapanıp bana tapınırsan, bütün bu şeyleri sana veririm. 10 O zaman İsa ona dedi: Çekil, Şeytan, çünkü: "Rab Allahına tapınacak, ve yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. 11 O zaman İblis onu bıraktı; ve işte, melekler gelip ona hizmet ediyorlardı. 12 İsa Yahyanın ele verildiğini işitince, Galileye çekildi. 13 Ve Nâsırayı bırakarak, Zebulun ve Naftali sınırlarında deniz kıyısında olan Kefernahuma gelip oturdu; 14 ta ki, İşaya peygamber vasıtası ile:
15 "Zebulun diyarı ve Naftali diyarı,
Erdenin ötesinde, deniz tarafı,
Milletlerin Galilesi,
16 Karanlıkta oturan kavm,
Büyük bir ışık gördü;
Ve ölüm diyarında ve gölgesinde oturanlara ışık doğdu,"
diye söylenmiş olan söz yerine gelsin. 17 İsa vâzedip: Tövbe edin, çünkü göklerin melekûtu yakındır, demeğe o vakitten başladı. 18 Ve Galile denizinin yanında gezerken, iki kardeşi, Petrus denilen Simun ile kardeşi Andreası, denize ağ atarlarken gördü; çünkü balıkçı idiler. 19 İsa onlara dedi: Ardımca gelin, sizi insan avcıları yapacağım. 20 Onlar da hemen ağları bırakıp onun ardınca gittiler. 21 Oradan ileri gidip başka iki kardeşi, Zebedinin oğlu Yakup ve kardeşi Yuhannayı, babaları Zebedi ile beraber kayıkta ağlarını onarmakta iken gördü, ve onları çağırdı. 22 Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsanın ardınca gittiler. 23 Ve İsa, havralarında öğreterek ve melekûtun müjdesini vâzedip, halk arasındaki her türlü hastalığı ve her türlü zayıflığı iyi ederek, bütün Galilede dolaşıyordu. 24 Ve onun haberi bütün Suriyeye yayıldı; ve ona çeşit çeşit hastalıklara ve dertlere tutulmuş bütün hastaları, cinlere tutulanları, saralı ve inmeli olanları getirdiler, ve onları iyi etti. 25 Ve Galileden, Dekapolisten, Yeruşalimden, Yahudiyeden ve Erden ötesinden büyük kalabalıklar onun ardınca gittiler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.