Yeni Ahit/Matta/4

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa, Kırsalda İmtihan Ediliyor[1]

1İsa, bundan sonra, İblis vasıtasıyla imtihan edilmek için, Ruh tarafından kırsala götürüldü. 2Kırk gün ve kırk gece oruç tuttuktan sonra, karnı açtı. 3Baştan çıkarıcı varlık, onun yanına gelip, ona şöyle dedi: "Eğer Tanrı'nın oğluysan, şu taşlara söyle de ekmek olsunlar." 4İsa ona şöyle cevap verdi: "Şöyle yazılıdır: 'İnsan sadece ekmekle değil, Tanrı'nın dilinden sâdır olan her söz ile yaşar' "[2] 5Bundan sonra İblis, onu kutsal şehre götürdü ve tapınağın en yüksek yerine çıkardı 6ve şöyle dedi: "Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini şuradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılıdır:

'O, seninle ilgili olarak emir verecek meleklerine,
ve seni taşıyacaklar ellerinde,
böylece bir taşa çarpmayacak ayakların.' "[3]

7İsa, ona şöyle karşılık verdi: "Şöyle de yazılıdır: 'Rabbin Tanrı'yı imtihan etme.' "[4] 8Yine, İblis, İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona dünyadaki bütün ülkeleri ve onların görkemini gösterdi. 9"Eğer bana secde edip taparsan bütün bu saltanatı sana vereceğim" dedi. 10İsa, ona şöyle dedi: "Uzak ol benden, Şeytan! Şöyle yazılıdır: 'Rabbin Tanrı'ya tap ve sadece ona kulluk et.' "[5] 11Bunun ardından, İblis, İsa'yı terketti ve melekler gelip İsa'ya katıldılar.

İsa, Vaazlarına Başlıyor[6]


12İsa, Yahya'nın hapsedildiğini duyunca, Celile'ye geri döndü. 13Nasıra'dan ayrıldı. Zebulun ve Naftali bölgesinde, Taberiye Gölü kıyısında yer alan Kefernahum'a yerleşti. 14Bu yaptığı değişiklik, Yeşaya Peygamber aracılığıyla bildirilen şu haberin gerçekleşmesi için oldu:
15

Zebulun bölgesi ve Naftali bölgesi,
Erden Nehri'nin ötesinde, deniz tarafında,
Centillerin Celilesi,

16

Karanlıkta yaşayan insanlar,
Azametli bir ışık gördüler,
Ölümün gölgesindeki memlekette yaşayanların üzerine,
Bir ışık doğdu[7]

17İsa, o vakitten itibaren şöyle vaaz etmeye başladı: "Günahlarınızdan tövbe edin! Göksel krallık yaklaştı."

İsa, İlk Havarilerini Seçiyor[8]

18İsa, Taberiye Gölü kıyılarında dolaşırken iki kardeş gördü, Petrus denilen Simun ve kardeşi Andreya. Bu kişiler balıkçı oldukları için göle ağ atmaktaydılar. 19İsa onlara şöyle dedi: "Gelin, beni takip edin. Sizi balık yerine insan avlamaya göndereceğim." 20Onlar, tereddüt etmeden, ağlarını bir kenara bırakıp, onun ardından gittiler. 21Oradan devam eden İsa, iki diğer kardeşi gördü, Zebedi oğlu Yakup ve kardeşi Yuhanna. Babaları Zebedi ile birlikte bir kayıktaydılar ve ağlarını hazırlıyorlardı. İsa onları çağırdı 22ve onlar derhal kayığı ve babalarını orada bırakıp İsa'yı takip ettiler.

İsa, Hastaları Şifaya Kavuşturuyor[9]

23İsa, Celile'nin her yerine gitti. Havralarında ders verdi. Göksel krallığın müjdesini insanlara duyurdu. İnsanlardaki her hastalığı ve rahatsızlığı iyileştirdi. 24Onunla ilgili haberler bütün Suriye'ye yayıldı. İnsanlar, ona çeşitli hastalıklara yakalanmış kişileri getiriyordu. Çok acı çeken, cin uğrağına maruz kalmış, sara hastası, felç olmuş insanları getirdiler ve o, onları iyileştirdi. 25Celile, Dekapolis, Kudüs, Yahudiye ve Erden Nehri'nin diğer tarafından geniş kalabalıklar, İsa'yı takip ettiler.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 1:12-13; Luka, 4:1-13
  2. Tesniye, 8:3
  3. Mezmurlar, 91:11-12
  4. Tesniye, 6:16
  5. Tesniye, 6:13
  6. Ayrıca bkz. Markos, 1:14-15; Luka; 4:14-15
  7. Yeşaya, 9:1-2
  8. Ayrıca bkz. Markos, 1:16-20; Luka; 5:1-11
  9. Ayrıca bkz. Luka, 6:17-19