Yeni Ahit/Romalılara/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa Mesihin kulu, resul olmağa davet olunup Allahın inciline tahsis edilmiş olan Pavlus, 2 peygamberleri vasıtası ile mukaddes kitaplarda evvelce vadettiği o incil, 3 bedene göre Davud zürriyetinden doğmuş, 4 kudsiyet ruhuna göre ölülerden kıyam ile kudretle Allahın Oğlu ilân edilmiş olan kendi Oğlu Rabbimiz İsa Mesih hakkındadır; 5 aralarında İsa Mesihin davetlileri bulunduğunuz bütün milletlerde, 6 onun ismi için imana itaat olunmak üzre, kendi vasıtası ile inayet ve risalet aldık 7 Romada bulunan mukaddes olmağa davet edilmiş Allahın bütün sevgililerine, size Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten inayet ve selâmet olsun. 8 Önce hepiniz için İsa Mesih vasıtası ile Allahıma şükrederim ki, imanınız bütün dünyada ilân olunuyor. 9 Çünkü Allahın iradesi ile nihayet şimdi size gelmek için, mümkünse hayırlı bir yol bulmağı niyaz ederek, 10 daima dualarımda sizi nasıl durmadan andığıma, Oğlunun incilinde ruhumla hizmet ettiğim Allah şahidimdir. 11 Çünkü kuvvetlenmeniz için size ruhanî bir atiye vermek üzre, sizi görmeği özlüyorum, 12 ta ki, sizde ve bende, birbirimizde olan iman vasıtası ile aranızda sizinle teselli bulayım. 13 Ey kardeşler, size meçhul kalmasını istemem ki, öbür Milletler arasında olduğu gibi, sizin aranızda da bir semerem olmak için yanınıza gelmeğe çok kereler niyet ettim, ve şimdiye kadar menolundum. 14 Yunanlılara ve barbarlara, âlimlere ve cahillere borçluyum. 15 Böylece Romada olan sizlere, elimden geldiği kadar incili vâzetmeğe hazırım. 16 Zira incilden utanmam, çünkü her iman edene, önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kurtarış için Allahın kudretidir. 17 Çünkü onda Allahın salâhı imandan imana keşfolunur; nitekim: "Fakat salih imanla yaşayacaktır," diye yazılmıştır. 18 Zira haksızlıkla hakikate mani olan insanların bütün fıskına ve haksızlığına karşı, Allahın gazabı gökten keşfolunur. 19 Çünkü Allah hakkında malûm olan şeyler içlerinde zahirdir; zira Allah kendilerine izhar etmiştir. 20 Çünkü onlar mazur olmasınlar diye, onun görülmez şeyleri, yani, ebedî kudreti ve ulûhiyeti, dünyanın yaratılışından beri yapılan şeylerle anlaşılarak açıkça görülüyor; 21 çünkü Allahı bildikleri halde, onu Allah olarak temcit etmediler, ve şükretmediler; fakat düşüncelerinde batıl oldular, ve onların anlayışsız yüreği karardı. 22 Âlim olduklarını iddia ederken akılsız oldular, 23 ve fani olmayan Allahın izzetini, fani olan insan, kuşlar, dört ayaklılar ve yerde sürünenler suretinin benzeyişi ile değiştirdiler. 24 Bunun için Allah kendi aralarında bedenleri rezil olsun diye, yüreklerinin şehvetleri içinde onları pisliğe teslim etti; 25 onlar Allahın hakikatini yalanla değiştiler, ve Hâlıktan ziyade mahlûka tapıp kulluk ettiler; o ebediyen mübarektir. Amin. 26 Bu sebepten Allah onları rezalet ihtiraslarına teslim etti, çünkü onların kadınları tabiî kullanışı tabiate muhalif olana çevirdiler; 27 ve aynı suretle erkekler de kadının tabiî kullanışını bırakarak şehvetlerinde birbirlerine kızıştılar, erkekler erkeklerle rüsvaylık ederek sapıklıklarına lâyık olan karşılığı aldılar. 28 Ve bilgilerinde Allahın olmasını münasip görmediklerinden, Allah onları uygun olmayan şeyler yapmak üzre merdut fikre teslim etti; 29 bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kötülük söyleyenler, 30 zemmamlar, Allahın menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kötü şeyler mucidi, ana babaya itaatsiz, 31 anlayışsız, sözünde durmaz, tabiî sevgiden mahrum, merhametsizdirler. 32 Bu gibi şeyleri işleyenler ölüme müstahaktır, diye Allahın hükmünü bildikleri halde, yalnız bunları yapmakla kalmazlar, fakat yapanları da hoş görürler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.