Yeni Ahit/Romalılara/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Kenhreadaki kilisenin hizmetçisi olan Fibi kızkardeşimizi, mukaddeslere lâyık olduğu veçhile onu Rabde kabul, 2 ve size muhtaç olduğu şeyde kendisine yardım edin diye size tavsiye ederim; çünkü o da bir çoklarına, ve bana da yardımcı oldu. 3 Mesih İsada iş arkadaşlarım olan Priskaya ve Akuilaya selâm edin; 4 onlar benim canım uğruna kendi boyunlarını koydular; onlara yalnız ben değil, fakat Milletlerin bütün kiliseleri de şükrederler; 5 onların evindeki kiliseye de selâm edin. Asyanın Mesihe turfandası olan sevgilim Epenetosa selâm edin. 6 Sizin için çok çalışmış olan Meryeme selâm edin. 7 Resuller arasında muteber, ve benden evvel Mesihte olan akrabam ve mahpusluk arkadaşlarım Andronikosa ve Yuniasa selâm edin. 8 Rabde sevgilim Ampliatusa selâm edin. 9 Mesihte iş arkadaşımız Urbanusa, ve sevgilim Stahise selâm edin. 10 Mesihte beğenilmiş olan Apellise selâm edin. Aristovulosun evinden olanlara selâm edin. 11 Akrabamdan Hirodiona selâm edin. Narkissusun evinden Rabde olanlara selâm edin. 12 Rabde çalışan Trifenaya ve Trifosaya selâm edin. Rabde çok çalışmış olan sevgili Persise selâm edin. 13 Rabde seçilmiş olan Rufusa, ve anasına ki, benim de anamdır, selâm edin. 14 Asinkritosa, Flegona, Ermise, Patrovasa, Ermasa ve onlarla olan kardeşlere selâm edin. 15 Filologosa ve Yuliaya, Nereusa ve kızkardeşine ve Olimpasa ve onlarla olan bütün mukaddeslere selâm edin. 16 Birbirinize mukaddes öpüşle selâm edin. Mesihin bütün kiliseleri size selâm ederler. 17 İmdi, ey kardeşler, öğrendiğiniz talime karşı gelen ayrılıklara ve sürçmelere sebep olanlara dikkat etmenizi sizden rica ederim; ve onlardan çekinin. 18 Çünkü bu gibiler Rabbimiz Mesihe değil, fakat kendi karınlarına hizmet ederler; ve safdil adamların yüreklerini düzgün ve hoş sözlerle aldatırlar. 19 Çünkü itaatiniz herkesin kulağına erişti. İmdi hakkınızda seviniyorum; fakat iyilik için akıllı, ve kötülük için saf olmanızı istiyorum. 20 Ve selâmet Allahı yakında Şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa Mesihin inayeti sizinle beraber olsun. 21 İş arkadaşım Timoteos, ve akrabamdan Lukius ve Yason ve Sosipatros size selâm ederler. 22 Mektubu yazan ben Tertius, size Rabde selâm ederim. 23 Benim ve bütün kilisenin mihmandarı Gayus, size selâm eder. Şehrin haznedarı, Erastos, ve Kuartus kardeş size selâm ederler. 24 İmdi incilime ve İsa Mesih va'zına göre, ezelî zamanlardan beri meskût kalıp 25 fakat şimdi zahir olmuş, ve ezelî Allahın emrine göre peygamber kitapları vasıtası ile bütün Milletlere imana itaat için bildirilmiş olan sırrın izharına göre sizi sabit kılmağa kadir, 26 yegâne âlim Allaha, İsa Mesih vasıtası ile ebediyen izzet olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.