Yeni Ahit/Markos/7

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ferisiler ve Yeruşalimden gelmiş olan bazı yazıcılar İsanın yanına toplandılar, 2 ve onun şakirtlerinden bazısının murdar, yani, yıkanmamış ellerle ekmeklerini yemekte olduklarını gördüler. 3 (Çünkü Ferisiler ve bütün Yahudiler ihtiyarların ananesini tutup ellerini iyice yıkamadıkça yemezler; 4 ve çarşıdan geldikleri vakit yıkanmadıkça yemezler; ve başka çok şeyler, kâselerin, çanakların ve bakır kapların yıkanması vardır ki, bunları tutmağı kabul etmişlerdir.) 5 Ferisiler ile yazıcılar ona sordular: Şakirtlerin niçin ihtiyarların ananesine göre yürümüyorlar, ve murdar ellerle ekmeklerini yiyorlar? 6 Onlara dedi: İşaya siz ikiyüzlülerden ötürü iyi peygamberlik etmiştir, nasıl ki yazılmıştır:
"Bu kavm dudakları ile beni sayarlar,
Fakat onların yüreği benden uzaktır.
7 Ve talimat olarak insan emirlerini öğretip,
Boş yere bana taparlar."
8 Siz Allahın emrini bırakıp insanların ananesini tutuyorsunuz. 9 Ve onlara dedi: Kendi ananenizi tutmak için Allahın emrini ne güzel reddedersiniz! 10 Zira Musa demiştir: "Babana anana hürmet et;" ve: "Babaya yahut anaya kötü söyleyen mutlaka öldürülsün." 11 Fakat siz dersiniz: Eğer bir adam babasına yahut anasına: Benden sana faide olacak şey kurbandır, yani, vakfedilmiştir, derse, 12 artık babasına anasına hiç bir şey yapmağa onu bırakmazsınız. 13 Böylece naklettiğiniz ananenizle Allahın kelâmını bozarsınız, ve bunun gibi çok şeyler yaparsınız. 14 Halkı tekrar yanına çağırıp onlara dedi: Hepiniz beni dinleyin ve anlayın; 15 insanın dışından kendisine girip onu kirletebilecek bir şey yoktur; fakat insanı kirleten insandan çıkan şeylerdir. 16 Halkın yanından eve girince, şakirtleri ona meseli sordular. 17 O da onlara dedi: Siz de mi böyle anlayışsızsınız? Anlamıyor musunuz ki, insana dışardan her ne girse, onu kirletemez? 18 çünkü yüreğine değil, fakat karnına girer, ve mecraya çıkar. Bunu demekle bütün yemekleri temiz etti. 19 Ve dedi: İnsandan çıkan şeydir ki, insanı kirletir. 20 Çünkü içten, insanların yüreğinden, kötü düşünceler, fuhuşlar, hırsızlıklar, katiller, zinalar, 21 tamahlar, kötülükler, hile, şehvet, kemgözlük, küfür, gurur ve akılsızlık çıkar. 22 Bütün bu kötü şeyler içten çıkarlar, ve insanı kirletirler. 23 Oradan kalkıp Sur ve Sayda sınırlarına gitti. Bir eve girip kimsenin bilmesini istemedi; ve gizlenemedi. 24 Fakat küçük kızında murdar ruh olan bir kadın, İsa hakkında haber aldı, ve hemen gelip ayaklarına düştü. 25 O kadın Yunanlı olup Suriyeli Fenike ırkındandı. Kızından cini çıkarmasını ona yalvardı. 26 İsa ona dedi: Bırak, önce çocuklar doysunlar; çünkü çocukların ekmeğini alıp onu köpeklere atmak iyi değildir. 27 Kadın da cevap verip ona dedi: Evet, ya Rab, köpekler de sofra altında çocukların kırıntılarından yerler. 28 O da ona dedi: Bu sözden dolayı git, cin senin kızından çıkmıştır. 29 Kadın evine gidip cini çıkmış ve kızı yatakta yatar buldu. 30 Yine Sur sınırlarından çıkıp Sayda içinden Dekapolis sınırları ortasından Galile denizine geldi. 31 Ona sağır ve peltek birini getirdiler; ve elini üzerine koysun diye ona yalvardılar. 32 O da kalabalıktan ayrıca bir yana onu alıp kulaklarına parmaklarını koydu, ve tükürüp diline dokundu. 33 Göke bakarak, ah edip ona: Effata, yani, Açıl, dedi. 34 Kulakları açıldı, ve dilinin bağı çözülüp düzgün söyledi. 35 Onlara kimseye söylemesinler diye tenbih etti; fakat ne kadar ziyade tenbih ederse, onlar o kadar çok ilân ediyorlardı. 36 Pek çok şaşıp diyorlardı: Her şeyi iyi yaptı; hem sağırları işittiriyor, hem dilsizleri söyletiyor.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.