Kur'an

Vikikaynak, özgür kütüphane
Kur'an

¤ ¤ ¤ ¤

Muhammed Hamdi Yazır'ın 1938'de tamamladığı tercümesi
Fâtiha Suresi
Bakara Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Nisâ Suresi
Mâide Suresi
En'âm Suresi
A'râf Suresi
Enfâl Suresi
Tevbe Suresi
Yûnus Suresi
Hûd Suresi
Yûsuf Suresi
Ra'd Suresi
İbrâhîm Suresi
Hicr Suresi
Nahl Suresi
İsrâ Suresi
Kehf Suresi
Meryem Suresi
Tâhâ Suresi
Enbiyâ Suresi
Hac Suresi
Mü'minûn Suresi
Nûr Suresi
Furkân Suresi
Şuarâ Suresi
Neml Suresi
Kasas Suresi
Ankebût Suresi
Rûm Suresi
Lokmân Suresi
Secde Suresi
Ahzâb Suresi
Sebe' Suresi
Fâtır Suresi
Yâsîn Suresi
Sâffât Suresi
Sâd Suresi
Zümer Suresi
Mü'min Suresi
Fussilet Suresi
Şûrâ Suresi
Zuhruf Suresi
Duhân Suresi
Câsiye Suresi
Ahkâf Suresi
Muhammed Suresi
Fetih Suresi
Hucurât Suresi
Kâf Suresi
Zâriyât Suresi
Tûr Suresi
Necm Suresi
Kamer Suresi
Rahmân Suresi
Vâkıa Suresi
Hadîd Suresi
Mücâdele Suresi
Haşr Suresi
Mümtehine Suresi
Saf Suresi
Cuma Suresi
Münâfikûn Suresi
Tegâbün Suresi
Talâk Suresi
Tahrîm Suresi
Mülk Suresi
Kalem Suresi
Hâkka Suresi
Meâric Suresi
Nûh Suresi
Cin Suresi
Müzzemmil Suresi
Müddessir Suresi
Kıyâmet Suresi
İnsân Suresi
Mürselât Suresi
Nebe Suresi
Naziât Suresi
Abese Suresi
Tekvîr Suresi
İnfitâr Suresi
Mutaffifîn Suresi
İnşikâk Suresi
Burûc Suresi
Târık Suresi
A'lâ Suresi
Gâşiye Suresi
Fecr Suresi
Beled Suresi
Şems Suresi
Leyl Suresi
Duhâ Suresi
İnşirâh Suresi
Tîn Suresi
Alak Suresi
Kadir Suresi
Beyyine Suresi
Zilzâl Suresi
Âdiyât Suresi
Kâria Suresi
Tekâsür Suresi
Asr Suresi
Hümeze Suresi
Fîl Suresi
Kureyş Suresi
Maûn Suresi
Kevser Suresi
Kâfirûn Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlâs Suresi
Felak Suresi
Nâs Suresi

Bu içerik kamu malıdır. Lisans hakkı detayları için yazar: Muhammed Hamdi Yazır.