Nutuk/12. bölüm

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XII. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Sakarya Meydan Muharebesi
B. Ordunun başına geçmemi isteyenler
C. Başkumandanlığı kabul ediyorum
Ç. Başkumandanlığıma yapılan itirazlar
D. Başkumandanlığı fiilen deruhde ettim
E. Tekâlif-i Milliye
F. Cephe karargâhına hareket
G. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır
Ğ. Bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen muharebe ile alâkadar etmeli idim
H. Büyük Millet Meclisince bana müşir rütbesiyle gazi unvanı tevcîh edilmesi
I. Fransa hükûmeti ile temas ve Ankara İtilâfnamesi
İ. Pontus meselesi
J. Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım dahilî isyanlar
K. Merkez Ordusu'nun teşkili ve Nurettin Paşa'nın kumandanlığa tayini
L. Malta'dan yeni dönen Nafia Vekili Rauf ve Kara Vasıf Beyler takip olunan siyaset-i askeriyeyi öğrenmek istiyorlardı
M. Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam arzu ediliyordu
N. İkinci Grup teşekkül ediliyor
O. Ordu saflarına kadar intişar ettirilen mefsedetkârâne telkinat
Ö. Ordumuzun kararı taarruzdur
P. Hazırlığı kâfi derecede olması lâzım gelen üç vasıta; dahilî, zâhirî cephelerimiz
R. Şark Cephesi kumandanının bir mütâlaası
S. Muhtelif devletlerle vuku bulan resmî ve gayr-i resmî birtakım temaslar
Ş. Cihan nazarında vereceğimiz imtihana hazırlanırken
T. 22 Mart 338 tarihli mütareke teklifi
U. Mütareke teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan sulh teklifi
Ü. Başkumandanlık Kanununun tarihçesi
V. Memleketin menfaat-i âliyesi namına başkumandanlık vazifesini ifaya devam kararını verdim
Y. Ordunun kıpırdayamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar
Z. Ordumuzun kuvve-i maneviyesi âmâl-i milliyeyi kemâl-i emniyetle istihsal edecek mertebeye vâsıl olmuştu
AA. Muhâlif grubun meclisteki faaliyeti
AB. Rauf Bey İcra Vekilleri Heyeti reisi oldu