Nutuk/12. bölüm/Tekâlif-i Milliye

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu bahsettiğim hususâtı temîn için, iki gün zarfında, 7, 8 Ağustos 337 tarihlerinde, Tekâlif-i Milliye Emri namı altında yaptığım tebligât-ı umumiyeden her birinin, kısaca muhteviyâtından bahsedeyim. Bir harbin kazanılması için ne derece hurde şeylerin bile nazar-ı dikkate alınması lâzım geldiğine dair bir fikir vermiş olmak için, bu muhteviyâtı şâyân-ı arz görürüm:

“1 numaralı” emrimle, her kazada birer “Tekâlif-i Milliye Komisyonu” teşkil ettim. Bu komisyonlar hâsıla-i mesâilerinin, ordunun muhtelif aksâmına suret-i tevziini tanzim eyledim.

“2 numaralı” emrime nazaran vatanda her hane birer kat’ çamaşır, birer çift çorap ve çarık ihzâr edip Tekâlif-i Milliye Komisyonu’na teslim edecekti.

“3 numaralı” emrimle, tüccar ve ahali yedinde mevcut olan çamaşırlık bez, amerikan, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi imaline sâlih her nev’î kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, mamul ve gayr-i mamul çarık, fotin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve mamul nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urgan stoklarından yüzde kırkına, bedeli bi’l-âhire tesviye edilmek üzere vaz’-ı yed ettim.

“4 numaralı” emrimle, mevcut buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvanat, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum stoklarından keza yüzde kırkına, bedeli bi’l-âhire tesviye olunmak üzere vaz’-ı yed ettim.

“5 numaralı” emrimle, ordu ihtiyacı için alınan vesâit-i nakliyeden mâadâ, ahalinin yedinde kalan vesâit-i nakliye ile meccânen yüz kilometrelik bir mesafeye kadar ayda bir defaya mahsus olmak üzere, askerî nakliyat icrâ edilmesini mecbur kıldım.

“6 numaralı” emrimle, ordunun ilbâs ve iaşesine yarayan bi’l-cümle emvâl-i metrukeye vaz’-ı yed ettim.

“7 numaralı” emrimle, ahali yedinde muharebeye sâlih bi’l-cümle esliha ve cephanenin üç gün zarfında teslimini talep ettim.

“8 numaralı” emirle, benzin, vakum, gres, makine, don, saatçi ve taban yağları, vazelin, otomobil, kamyon lâstiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel, mücerrid ve bunlara mümâsil malzeme, asit sülfürik stoklarının yüzde kırkına vaz’-ı yed ettim.

“9 numaralı” emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafları ve imalâthaneleriyle bu esnafat ve imalâthanelerin kabiliyet-i imaliyeleri ve kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek sanatkârların isimleri zikredilmek üzere miktar ve vaziyetlerini tespit ettirdim.

“10 numaralı” emirle, ahali yedinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla kağnı arabalarının bi’l-umûm teçhizat ve hayvanlarıyla beraber ve binek ve top-keşan hayvanat, ester ve mekâri hayvanatı, deve ve merkep miktarlarının yüzde yirmisine vaz’-ı yed ettirdim.

Efendiler, emirlerimin ve tebligatımın temîn-i icrası için, teşkil ettiğim İstiklâl Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskişehir mıntıkalarına gönderdim. Ankara’da da bir mahkeme bulundurdum.