Nutuk/12. bölüm/Başkumandanlığı fiilen deruhde ettim

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Muhterem Efendiler, Başkumandanlığı fiilen deruhde ettikten sonra birkaç gün Ankara’da çalıştım.

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyâseti’yle Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nin heyet-i camiası ile Başkumandanlık Karargâhı’nı teşkil ettim. Bu iki makamın müşterek mesâisini Başkumandan nezdinde tevhîd ve tevzîn için ve bundan başka, orduyu alâkadar eden ve Başkumandanlıkla halli iktiza eyleyen diğer vekâletlere ait muâmelâtın tedvîri için de yanımda küçük bir kalem teşkil ettim.

Ankara’daki mesâim münhasıran, ordunun insan ve vesâit-i nakliyece kuvvetini tezyîde ve iaşesini ve ilbâsını temîn ve tanzime ait tedâbîr ve tertibât almakla geçti.