Nutuk/14. bölüm

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Sulh konferansına göndereceğimiz murahhaslar
B. İsmet Paşa'nın hariciye vekilliğine ve heyet-i murahhasa reisliğine seçilmesi
C. Sulh konferansına davet
Ç. Saltanatın lağvı
D. Rauf Bey'in saltanat ve hilâfet hakkındaki fikri
E. Saltanatın lağvı mecliste müzakere olunurken Rauf Bey'e verdiğim rol
F. Lozan Sulh Konferansı'na Tevfik Paşa ve rüfekası da iştirak etmek istiyordu
G. Menfaatlerini mülevves bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar
Ğ. Osmanlı saltanatının lağvı kararının verildiği gün Teşkilât-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Encümenlerinin müşterek ictimâı
H. Müşterek Encümen'e anlattığım hakikat
I. Osmanlı saltanatının inhidâm ve inkırâz merasiminin son safhası
İ. Vahideddin bir İngiliz sefine-i harbiyesiyle İstanbul'dan müfarakat ediyor
J. Asil bir milleti hacîl bir vaziyete düşüren sefil
K. Abdülmecid Efendi'nin Büyük Millet Meclisince halife seçilmesi
L. Abdülmecid Efendi babasının adı münasebetiyle de olsa "han" unvanından ihtirâz edemiyor
M. Halife olacak zatın sıfat ve salâhiyeti ne olacaktı
N. Türkiye halkı bilâ-kayd ü şart hâkimiyetine sahiptir
O. Lozan Konferansı
Ö. Osmanlı Devleti'nin dünya nazarında hiçbir kıymeti kalmamıştı
P. Halk ile yakından temasa gelmek, ahvâl-i ruhiye ve temâyülât-ı fikriyeyi bir daha tetkik etmek
R. Hâkimiyet-i milliye ve makam-ı hilâfetin vaziyetleri ve münasebetleri
S. Halife olan zatı ümide düşürecek bazı sadakatkârâne muameleler
Ş. Din oyunu aktörleri halifeyi İslâm-şümûl bir hükümdar yapmak istiyorlardı
T. Hilâfet meselesi hakkında halkın tereddüt ve endişesini izâle için verdiğim izâhât
U. Teşkilât-ı Esasiye Kanununda ukde noktaları