Numara sırasına göre kanunlar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kanun No Kanun adı
1 Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname
2 Hıyanet-i Vataniye Kanunu
2 Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname
3 Saltanatı Seniyye Şehbenderlerine Dair Nizamnamei Dahili
4 Taş Ocakları Nizamnamesi
5 10 Safer 1329 Tarihli Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kanun
6 Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun
29 İstiklal Mahkemeleri Kanunu
45 Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
53 Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hakkında kanun
81 19 Ekim 1960 Tarihli ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun
85 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
211 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
308 Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun
334 1961 Anayasası
353 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun
364 Teşkilat-ı Esasiye Kanunun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair kanun
403 Türk Vatandaşlığı Kanunu
430 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
431 Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
442 Köy Kanunu
491 1924 Anayasası
634 Kat Mülkiyeti Kanunu
647 Cezaların İnfazı Hakkında Kanun
671 Şapka İktisası Hakkında Kanun
677 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun
743 Türk Kanunu Medenisi
765 Türk Ceza Kanunu
805 İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun
1057 Tuğraların Kaldırılması Hakkındaki Kanun
1136 Avukatlık Kanunu
1163 Kooperatifler Kanunu
1288 Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
1324 Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun
1353 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
1475 ‎İş Kanunu
1630 Dernekler Kanunu
2108 Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası
2238 ‎Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun
2247 ‎Uyuşmazlık Mahkemesi̇nin Kuruluş Ve İşleyi̇şi̇ Hakkında Kanun
2461 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
2525 ‎Soyadı Kanunu
2547 Yükseköğretim Kanunu
2587 Kemal öz adlı Cümhur Reisimize verilen soyadı hakkında kanun
2590 Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun
2596 Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun
2622 Atatürk soyisminin alınamayacağına dair kanun
2644 Tapu Kanunu
2709 1982 Anayasası
2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
2820 Siyasi Partiler Kanunu
2821 Sendikalar Kanunu
2845 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
2860 Yardım Toplama Kanunu
2876 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
2893 Türk Bayrağı Kanunu
2908 Dernekler Kanunu
2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
2918 Trafik Kanunu
2923 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu
2932 Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun
2937 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3002 Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden Ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun
3194 İmar Kanunu
3257 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu
3466 Uzman Jandarma Kanunu
3516 ‎Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu
3621 ‎Kıyı Kanunu
3713 Terörle Mücadele Kanunu
3835 Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü Ve İskanına Dair Kanun
4071 ‎3 Mart 1340 (1924) Tarihli Ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun
4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
4342 ‎Mera Kanunu
4541 Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
4620 Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin kanun
4623 Kötü şartlardaki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil önlemler sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
4686 ‎Milletlerarası Tahkim Kanunu
4695 Anayasa
4709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
4721 Türk Medeni Kanunu
4752 Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu
4777 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
4788 Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanun
4847 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
4892 Uzman Jandarma kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5042 ‎Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
5187 Basın Kanunu
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5237 Türk Ceza Kanunu
5253 Dernekler Kanunu
5302 İl Özel İdaresi Kanunu
5393 Belediye Kanunu
5442 İl İdaresi Kanunu
5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu
5520 Kurumlar Vergisi Kanunu
5553 Tohumculuk Kanunu
5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
5737 Vakıflar Kanunu
5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6087 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
6366 Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun
6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6831 ‎Orman Kanunu
7126 Sivil Savunma Kanunu
7174 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7179 Askeralma Kanunu
7201 Tebligat Kanunu
7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7315 Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu
Bu bir anlam ayrımı sayfasıdır; benzer başlıklı maddeleri listeler.
Eğer bir Vikikaynak bağlantısından bu sayfaya eriştiyseniz, lütfen kullandığınız bağlantıyı doğru sayfaya yönlendirin.