Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu/Teşkîlât-ı Esâsîye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madde 1 – Hâkimiyet, bilâkaydüşart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasma müstenittir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükûmeti, cumhuriyettir.[not 1]

Madde 2 – Türkiye Devleti'nin dini, dîni İslâm'dır, Resmî lisanı Türkçe'dir.[not 2]

Madde 4 – Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükûmetin inkısam ettiği şuabat-ı idareyi icra vekilleri vasıtasıyla idare eder.[not 3]

Madde 10 – Türkiye reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyet-i umûmiyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir intihap devresi için intihap olunur. Vazife-i riyaset yeni reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir. [not 4]

Madde 11 – Türkiye reisicumhuru devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve heyet-i vekileye riyaset eder. Madde 12 — Başvekil, reisicumhur tarafından ve meclis âzası meyanından intihap olunur. Diğer vekiller başvekil tarafından gene Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra heyet-i umûmiyesi reisicumhur tarafından Meclis'in tasvibine arzolunur. Meclis hal-i içtimada değil ise keyfiyeti tasvip Meclis'in içtimaına talik olunur.[not 5]

Notlar[değiştir]

  1. Maddenin önceki hâli şu şekildedir: "Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir."
  2. Maddenin önceki hâli şu şekildedir: "İcra kudreti ve teşri salâhiyeti milletin yegâne ve hakikî mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder."
  3. Maddenin önceki hâli şu şekildedir: "Büyük Millet Meclisi vilâyetler halkınca müntahap âzadan mürekkeptir."
  4. Maddenin önceki hâli şu şekildedir: "Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazaran vilâyetlere; vilâyetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder."
  5. Maddenin önceki hâli şu şekildedir: "Vilâyet, mahallî umurda mânevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset, şer'i, adlî ve askerî umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ve menafii birden ziyade vilâyata şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vazedilecek kavanin mucibınce Evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafıa ve Muaveneti İçtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dâhilindedir."

Kaynak: "Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun" (PDF). anayasa.tbmm.gov.tr. 22 Eylül 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2017. 
Telif durumu: