Zafer-Nâme Reddiyesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Zafername
Ziya Paşa'nın eserleri
Zafername
Tahmis
Zafername Şerhi (Vikikaynak'a aktarılmadı)
Sonrası
Zafer-Nâme Reddiyesi
Fâzıl Paşa’nın Ziyâ Paşa Hakkındaki Kıtaları

Kâfir yezîd tab'itdürüp der-saâdetde neşr itmişdi "hazelehû" Allahü te'alâ kâzib-i mesfûrun hicv ü hezline karşılıkm olarak tarafımızdan inşâ ve neşr olunan reddiyye manzumesidür.
Kayd-şode

Bir köpek dişli teres hâ'in-i dîn ü millet
Devletün nân ü ni'âm azgunıdır ol kafir

Eyllemiş nâmıma isnâd ile hecvi imlâ
Tîr-i kudretle anı recm ide Rabb-i kâhir

Devletün şân ile nâm-ı vükelâya tokınur
Edebî hecv ü hezil olmadı benden sâdır

Hâric-i tavr-ı edeb nazm u nesir söylemedüm
Bilür ehl-i dil ü dâniş şu'arâ-yı sâir

Sadr-ı âlî keremün bunca sene bendesiyim
Borcıdur boynımun ihsânına olmak şâkir

'Ömr ü ikbâlin ide Hazret-i Mevlâ müzdâd
Olmuşım leyl ü nehâr ed'iyessinde zâkir

Kıt'a takdîmimi yazmış hezeyânında 'anîd
İtmiş olsaydım o nazmımla olurdum fâhir

Hadd-i âdâbı bilür devletin ednâ kulıyam
'Arza itseydüm emel kıt'alarım var kafir

Yazdıgum kıt'aların neşr ideyim bak birini
Haklı nazm eylemişim gün gibi zâhir bâhir

Kıt'a
Bunca lutf u ni'am-ı pâdişehe mazhar kien
Mülteci oldı kim Efrence Ziya-yı bed-kâr

İmri'ü'l-Kays'a bedel 'asrda bir şâir idi
Bu sefer Avrupa&ya itdi firâr ol bî-âr

Bî-sebeb zâtıma gadr ile 'adâvet itdi
Sırası geldi heciv yazdım o şahsa dâ'ir

Gitdigi yerde ehâliye ne yapdı bilürüz
İtdi Haccâc gibi zulmini icrâ gâdir

Fi'l-i makbûhı cihân içre şüyu' bulmuşdur
Bilür a'lâ vü edânî emr-i bâdir

Piç atan avrete benzer tagıdur mel'anetin
Şimdi oldı o cesâretli müzevver hâsir

Nâm-ı diger ile ben neşre kıyâm eylemedim
Nice itmiş o denî kim müteşâ'ir şâ'ir

O cuhûd mahlasını şöhret ile derc itsün
Ketm-i nâm eylemesün kahbe misâl-i sâhir

Eylemiş sirkat ile Sehm-i Kazâya taklîd
Kimseye hecvini 'azv itmedi Nef'î mâhir

Kubhını kendüsinün bed-meniş ihâm itmiş
Beyt-i meşhûrı musaddak kim o kıbtî zâhir

Dîvden mâderi rahminde olupdur peydâ
Andan oldı mütevellid o edebsiz mâkir

Sıfat u tavrı tulumbacıya benzer tonuzun
Bu 'asırda aranılsa dahi misli nadir
 
'Âr u nâmus u hayâ cevheri yok zâtında
Şi'r-i nâ-pâkı gibi tiyneti gayr-ı tâhir

Kim bakar hezl-i rezîle o kudurmuş köpegin
Ezip içsün anası südi gibi o fitne-sâhir

Kimsede görmediem anda görinen kizb ü cebîn
Bilür ahvâlini ol bî-edebin her âmir

Ba'zılar hicret iderler Haremeyne gerçi
 O denî milletinün 'aksine oldı hâcir

Kangı millet ile hem-bezm olursa o şakî
Olur ânide o mezheb yolına ol 'abir

Kulagı kim virür ol savt-ı kerîhâ eşegin
Tolaşup lagar u aç arar iken bir çâyır

Anı bir besleyecek hıdmet işitdüm Şire'de
Olsa mellâhı Anosis vapurının sâgir

Bikr-mazmûn ile hâmem bu kaside yazıldı
Mâl-ı mesrûk degil oldı gönülden sâdır

Ana yetmez mi 'aceb hâlini itdüm izâh
Kâzib ü nâşirine işte cevâbum hâzır

Hâmemi itdi mülevves âteşe yakdum anı
Ana yetmez mi bu reddiyemiz evvel ü âhir

Göremem şânıma lâyık o köpekle itişem
Ben şerif ibn-i şerîfim nesebim de tâhir

'Ömri oldukça ola san'at ü kesbi hezeyân
Çîn ü Hinde o nekes olsun anunla tacir

Eylesün hecv ile enfâs-ı hayâtın ikmâl
Eyledüm Hakka du'â ide kâbul ol Kâdir

Temmetü'l-kasîde

Kaynak: Güven, Hikmet Feridun (1999). "Fâzıl Paşa'nın Zafer-Nâme Reddiyesi ve Ziyâ Paşa Hakkındaki Kıtaları". ISSN 1302-1265. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.