Urfa amele taburundaki bazı Ermenilerin Müslümanları öldürdükleri

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyeti
Husûsi: 86/517
Şifre
Erzurum Vilâyetine
Adana Vilâyetine
Ankara Vilâyetine
Bitlis Vilâyetine
Haleb Vilâyetine
Hüdâvendigâr Vilâyetine
Diyarbakır Vilâyetine
Sivas Vilâyetine
Trabzon Vilâyetine
Konya Vilâyetine
Ma‘mûretü'l-azîz Vilâyetine
Van Vilâyetine
Urfa Mutasarrıflığına
İzmit Mutasarrıflığına
Canik Mutasarrıflığına
Karesi Mutasarrıflığına
Kayseri Mutasarrıflığına
Karahisar ı Sâhib
Kütahya Mutasarrıflığına
Eskişehir Mutasarrıflığına
Niğde Mutasarrıflığına
Maraş Mutasarrıflığına

Urfa Amele Taburu'nun bir bölüğündeki Ermeni efrâdının kazma ve kürekle bi'l-hücûm yüzbaşılarını ve müslüman efrâddan ba‘zılarını şehîd ve cerh ile firâr eyledikleri mahallinden bildirilmesi üzerine bu husûsda daha ziyâde müteyakkız bulunulması ve tedâbîr i kat‘iyye i inzibâtiyyeye tevessül olunması lüzûmunun ordu ve kolordu kumandanlıklarına yazıldığı Harbiye Nezâreti'nden bildiriliyor. Bu bâbda vilâyet/livâca da müteyakkız bulunularak inzibâtın takrîrini kâfil tedâbîr ittihâzı ta‘mîmen teblîğ olunur.

Fî 19 Ağustos sene [1]331
Nâzır