Pozantı Beyannamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Adana Vilâyeti Umûm İslâm Ahalisine

Büyük Millet Meclisi namına cepheleri ziyaret ederek, Meclisin muhabbetkâr teşekkürlerini muhterem mücahitlerimize iblağa memur olan heyetimizin, mücahit orduların öncüsü, bütün İslâm âleminin nur-ı dide-i muhabbeti olan Adana vilayeti halkı ile temasa gelmiş olmaktan duyduğu haz pek büyüktür. Adana'nın muhterem müslümanları siz mütarekenin Fransızlar tarafından hak ve insaniyete, icasat-ı adalete külliyen mugayir olarak yırtılması üzerine nazarlarınız, bir taraftan İstanbul Hükümetinin saha-i faaliyetine, diğer taraftan garbin zuhuru muhtemel olan insaniyet ve adalet duygularına teveccüh ederek, bir müddet sakin kalmıştınız. Bu halden cür'et alan düşman bu sükûn ve tevekkülün altında saklanmış olan hamaset ve cömert fedakarlığı anlamayarak cür'etinin hududunu genişletmiş ve kıymetli memleketimizi işgal eylemiş idi. Peygamber'in esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız kalblerinizde sönmez bir azim ve iman bulunduğu halde nazarlarınızı eski hedeflerden çevirerek bir taraftan da namütenahi mefahir ve cengaverlikle mâli olan tarih-i millimizin işaret ve irşadına tabi oldunuz. O andan itibaren Adana İslâmları bütün Anadolu için vatanperverlik timsali oldu. Düşmanların tecavüzlerine karşı maddi ve manevi yıkılmaz bir sedd-i âhenin olmak şerefini hakkiyle ihraz eyledi. Düşmanların maksad-ı imhakârenesi ve salibin mevce-i husumetinde mübarek hilalin vaziyet-i hakikiyesi artık bilcümle ehl-i vatanca tamamiyle idrak edilmiştir. Şeref ve istiklal davasında istifade edeceğimiz muvaffakiyet vasıtalarının menbaı yalnız Anadolu değildir. Avrupa'nın bin türlü zulüm ve gadrine uğramak suretiyle hissiyat-ı esaretten gûna-gûnunun çekmiş olan Mısır, Hindistan, Rusya ve Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz nazarlarını Cenab-ı Hakk'ın atabe-i rahmetine ve İslâmiyet nurunu söndürmek üzere her türlü şenaati irtikap ile Peygamberimizin kabirlerine kadar dest-i taarruzlarını uzatmağa cür'et eden düşmanlara tevcih etmiş ve bize bütün mevcudiyetleri ile maddî, manevî müzaharete karar vermiş bulunuyorlar. Fazla olarak Rusya'da insanî ve ulvî gayeler etrafına toplanmış olan ve millet hukukuna riayet etmeği kabul eden ve günden güne tevessü' ederek zulüm ve tagallup âlemini yıkmakta olan muazzam kuvvetler de bize azami muavenette bulunmağı vaat etmişlerdir. Hakiki kuvveti Allah'ın yardımından alan ve muhafaza-i şeref ve istiklal uğrunda azami fedakarlık duygularını şan ve şerefle dolu ecdadımızdan tevarüs eden milletimizin yakın bir zamanda her türlü dinî, millî tarihine şanlı ve ebedi sahifeler ilave edeceğine şüphe yoktur. Saha-i mefharette Adana ve havalisi muhterem müslümanlarının parlak mevkii işgal edeceği hakkındaki itimad-ı umumiyeye ve kat'iyyeye tercüman olmakla his ettiğimiz mahzuziyet büyüktür. Tevkifat-ı Samediye'nin tecelliyat-ı âliyesine mazhariyeti taarruzu niyaz ve cümlenize gerek Büyük Millet Meclisi, gerek bütün İslâm âlemi namına arz-ı teşekkürat ederiz muhterem Gaziler!

Pozantı 5 Ağustos 1336 (1920)

Büyük Millet Meclisi Reisi