Nutuk/5. bölüm/Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilâtını tevsie çalışıyor

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, bi’l-münâsebe bir Karakol Cemiyeti’nden ve onun men’-i faaliyeti hususundaki teşebbüsâtımızdan bahsetmiştim. Bu Cemiyetin, hâlâ İstanbul’da, tevsi-i teşkilâta çalıştığı anlaşılıyordu. Tekrar şöyle bir ikazda bulunmak icap etti:

Çanakkale Mevki-i Müstahkem
K. Miralay Şevket Beyefendi’ye

İstanbul’da mevcut teşkilâtımızın, maksadı temîne gayr-i kâfi olduğu anlaşılmaktadır. Muhtelif zamanlarda ve bilhassa bugünlerde Ankara’ya gelen vâkıf-ı ahvâl bazı zevâtın verdiği ma’lumâta nazaran, bundaki adem-i muvaffakiyetin sebebi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilâtı namı altında Karakol Nizamnamesi’nin tatbikine çalışılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Karakol Nizamnamesi, birçoklarını teşkilâta temas etmekten tedhîş eylemiştir. Bu sebeple Müdafaa-i Hukuk Teşkilât Nizamnamesi esasına göre teşkilâtı taazzuv ettirmek, İstanbul için bilhassa kâfidir. Zira İstanbul’da esas kuvveti, fikir cereyânlarını tevhîdde aramalıdır. İstanbul’da fiilî harekât ve hususî teşebbüsât için dahi yapılacak müsellah teşkilâtta Müdafaa-i Hukuk Nizamnamesi lâhikasının tatbiki kâfidir. İstanbul heyet-i merkeziyesi ve aksâm-ı tâbiasındaki heyet-i idârelerin meydana çıkmasında mahzur tasavvur ediliyorsa, bu heyetleri teşkil edecek olan zevât, şahıslarını hafî tutâbilirler. Bu esas dairesinde yapılmış ve yapılacak olan teşkilâtın ve heyet-i merkeziye ile heyet-i idâreleri teşkil eden zevât isimlerinin, emin vasıta ile irsâline lütuf ve himmet-i âlileri bilhassa istirham olunur efendim.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal