Nutuk/3. bölüm/Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine kumandan olarak gönderiliyor

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Balıkesir havalisinde Kâzım Paşa, cephe teşkiline ve vaziyete hâkim olmaya çalışıyordu. Salihli ve Aydın cephelerindeki sevk ve idârenin, askerî bir nokta-i nazara tevfîk edilmesi icâp ediyordu. Buraya, az çok tanınmış bir askerin gitmesi lâzımdı. Elimizde kabil-i istifade, Konya’da bulunan Refet Paşa vardı. Konya’daki kolordunun başına Fahrettin Bey (Müfettiş Fahrettin Paşa Hazretleri) geçmiş bulunuyordu. Binâenaleyh, Aydın Kuvâ-yı Milliye Kumandanlığı’nı deruhde etmek üzere cepheye hareketini Refet Paşa’ya ve Ali Fuat Paşa’nın Ankara’ya avdetini, kendisine yazmıştık.

Refet Paşa’nın, Nazilli’ye muvâsalatı anlaşıldıktan sonra da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyâseti’ne gelmiş olan Cevat Paşa’dan, harb-i zâilde tecrübe görmüş genç erkân-ı harplerden müntehap dört, beş zâbitin, Nazilli’de Refet Paşa nezdine i’zâmını ricâ ettim. Bu hususu, Refet Paşa’ya da bildirdim.