Bahçecik nahiyesinin Ferhadiye köyünden Hasan ve Şaban'ın evlerinin basıldığı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İzmit Sancağı
Mutasarrıflığı
Aded
181
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri

Bağçecik nâhiyesinin Ferhâdiye karyesinden olup Bağçecik ile Sekbân İskelesi vasitatında böcek hânelerde ikâmet etmekde olan Hasan ve Şa‘bân'ın meskenleri evvelki gece tarz ı tekellümlerinden Ermeni oldukları anlaşılan onbeş kişi tarafından basılarak bir çift kara sığır öküzüyle bir buzağı ve bir re’s inek ve bir kebîr kazan ahz ü gasb etdikleri anlaşılmış ve icrâ kılınan tahkîkât ve taharriyât netîcesinde mevâdd ı mesrûka i ma‘rûza Bağçecik'in Kumluk Mahallesi'nden Köknar oğlu Ohannes'in hânesinde bulunarak sened mukâbilinde sâhibine teslîm edildiği ve tahkîkât devâm etmekde bulunmuş olduğu arzolunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü'l emrindir.

Fî 12 Cemâziye'l âhır, sene [1]337 ve Fî 14 Mart, sene [1]335

İzmit Mutasarrıfı
(imza)