Hafik kazasında öldürülen iki Ermeninin suçsuz olmadığının bildirilmesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Trabzon Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Umûmî Numara 12677
Husûsî " 681
Leff
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri

Giresun'un Kulakkaya'ya iki sâ‘at mesâfedeki Melet yaylasına asker elbisesini lâbis yirmiyedi kişilik bir çete gelerek Karagöl yaylasındaki ahâlîye ta‘arruz edip bir kaç sâ‘at müsâdeme vâki‘ olması üzerine Keşab Takım kumandanı ma‘iyyetinde otuz kişiden mürekkeb bir nizâmiyye müfrezesi mahall i vak‘aya i‘zâm kılınmış Melet ve İnâyet yaylalarında nezdlerinde müsâfir kaldıkları Fatsalı zâde Tevfîk ve Anastasi Ağa nâmlarında eşhâs mezkûr çetenin bir zâbit kumandasında asker firârîleri olduklarını söyledikleri hâlde lede't tahkîk Rusya'dan gelip Niksar ve Erba‘a istikâmetlerine doğru gitmekde olan çete efrâdının Rum ve Ermeniden mürekkeb tahmînen otuz kadar şakî oldukları anlaşılmasıyla ta‘kîblerine devâm eden müfreze mezkûr çeteye Sisorta Yaylası'nda tesâdüf ederek vâki‘ olan müsâdeme netîcesinde hüviyyetleri mechûl ve gayr i müslim dokuz kişinin meyyiten derdest edilmiş olduğu ve o civârdaki ormana ilticâ eden rüfekâ yı sâ’iresinin ta‘kîbâtına devâm edilmekde bulunduğu ve hilâf ı hakîkat ma‘lûmât veren Tevfîk ve Anastas Ağalar haklarında mu‘âmele i kânûniyyenin îfâsına tevessül edildiği Vilâyet Jandarma Alay Kumandalığı ifâdesiyle arzolunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü'l emrindir.

Fî 28 Şevvâl, sene [1]337 ve Fî 24 Temmuz, sene [1]335

Trabzon Vâlîsi Vekîli
Defterdâr
(mühür)