Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Warning: Bu sayfa herhangi bir {{Başlık}} bilgisi içermiyor. Yardım etmek için tartışma sayfasına yazabilir veya sayfayı düzenleyerek "{{başlıksız}}" şablonunu ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki bilgilerden birisine sahipseniz, şablonu ekleyip bilgiyi girebilirsiniz.
{{başlık
 | başlık  =
 | eser sahibi=
 | bölüm  =
 | önceki  = 
 | sonraki = 
 | notlar  = 
}}
Bu madde için halihazırda hazırlanmış bir matbu eser kopyası vardır ve istinsah edilmelidir.

İstinsah edildikten sonra ilgili dosyaları bu sayfaya bağlamayı unutmayın.KODLARIN LİSTESİ

1- KİŞİ HALİ
1-1 Makam
1-1-1 Belgeyi kaydeden makam
1-1-2 Belgeyi tanzim eden makam
1-1-3 Bilgi isteyen makam
1-1-4 Bilgi istenen makam
1-1-5 Kararõ alan makam
1-1-6 Nüfus İdaresi
1-1-7 Nüfus memuru
1-1-7-1 Nüfus memurunun ünvanõ
1-1-7-2 Nüfus memurunun adõ ve soyadõ
1-1-7-3 Belgeyi tescil eden nüfus memurunun soyadõ ve adõ
1-1-8 Yargõ
1-1-8-1 Kararõ veren mahkeme
1-1-8-2 Hukuk mahkemesi
1-1-8-3 Dinsel yargõ yeri
1-1-8-4 Üst yargõ yeri
1-1-8-5 ........ Mahkemesi
1-1-8-6 Tenfiz kararõ veren yargõ yeri
1-1-9 Noterin adõ ve soyadõ
1-1-9-1 Noterin adresi
1-1-9-2 ........ Noteri
1-2 Nüfus kütüğü
1-2-1 Aile kütüğü
1-2-2 Doğum özel kütüğü
1-2-3 Evlenme özel kütüğü
1-2-4 Ölüm özel kütüğü
1-3 Nüfus kaydõ [Ahvali şahsiye belgesi]
1-3-1 Nüfus kaydõ sureti
1-3-2 Nüfus kaydõ örneği
1-3-2-1 Çok dilli kayõt örneği
1-3-3 Doğum belgesi
1-3-3-1 Doğum belgesi örneği
1-3-4 Evlenme belgesi
1-3-4-1 Evlenme belgesi örneği
1-3-5 Ölüm belgesi
1-3-5-1 Ölüm belgesi örneği
1-3-6 Tanõma senedi
1-4 Nüfus cüzdanõ
1-4-1 Aile cüzdanõ
1-4-2 Uluslararasõ aile cüzdanõ
1-5 Nüfus kayõt düzeltme kararõ

2- YERLER
2-1 Genel açõklamalar
2-1-1 Devlet
2-1-1-1 Federe devlet
2-1-1-2 Yargõ kararõnõn verildiği devlet
2-1-1-3 Eyalet
2-1-1-4 Bölge
2-1-1-5 Kanton
2-1-1-6 İl
2-1-2 Şu andaki ikamet yeri
2-1-2-1 Ölenin son ikametgahõ
2-1-2-2 İkamet yeri
2-1-3 Adres
2-1-3-1 Şehir
2-1-3-2 Kasaba
2-1-3-3 İdari bölüm
2-1-3-4 İlçe
2-1-3-5 Cadde
2-1-3-6 Sokak
2-2 Belgenin düzenlendiği yer
2-2-1 Belgenin tescil edildiği yer
2-2-2 Kayõt özetinin verildiği yer
2-3 Tescil yeri
2-3-1 Belgenin tescil yeri
2-3-2 Yargõ kararõnõn tescil yeri
2-4 Doğum yeri
2-4-1 Babanõn doğum yeri
2-4-2 Ananõn doğum yeri
2-4-3 Çocuğun doğum yeri
2-4-4 Kocanõn doğum yeri
2-4-5 Kadõnõn doğum yeri
2-4-6 Ölenin doğum yeri
2-5 Evlenme yeri
2-6 Ölüm yeri
2-6-1 Kocanõn ölüm yeri
2-6-2 Kadõnõn ölüm yeri
2-7 İlk kayõt yeri
2-7-1 Babanõn ilk kayõt yeri
2-7-2 Ananõn ilk kayõt yeri
2-7-3 Kocanõn ilk kayõt yeri
2-7-4 Kadõnõn ilk kayõt yeri

3 DOĞUM VE NESEP
3-1 Baba
3-2 Ana
3-3 Çocuk
3-4 Cinsiyet
3-4-1 Erkek
3-4-2 Kadõn
3-4-3 Cinsiyeti belirsiz
3-5 Evlat edinme
3-5-1 Basit evlat edinme
3-5-2 Mutlak evlat edinme
3-5-3 Basit evlat edinmeden mutlak evlat edinmeye geçiş
3-6 Velayet hakkõ
3-6-l Velayet hakkõna ilişkin karar
3-6-2 Ana, baba tarafindan müştereken kullanõlan velayet hakkõ
3-7 Doğuma ilişkin yargõ kararõ

4 EVLENME-EVLİLİK BAĞININ SONA ERMESİ
4-1 Evlilik durumu
4-1-1 Eş (veya koca)
4-1-2 Eş (veya kadõn)
4-1-3 Bekar
4-1-4 Boşanmõş erkek
4-1-5 Boşanmõş kadõn
4-1-6 Dul erkek
4-1-7 Dul kadõn
4-2 Evlenme
4-2-1 Medeni evlenme
4-2-2 Medeni evlenmenin geçerliliği
4-3 Dini evlenme
4-3-1 Dini evlenmenin geçerliliği
4-3-2 Dini evlenmenin iptali
4-4 Evlilik rejimi
4-4-1 Kanuni rejim
4-4-2 Evlenme akdi
4-4-2-1 Mal ayrõmõ rejimi
4-4-3 Evlenme rejimine ilişkin eşlerin beyanõ
4-4-4 Aile rejiminde değişiklik
4-4-5 Aile rejiminin değiştirilmesi
4-4-6 Eşler arasõnda yetki devri
4-5 Eşlerin uzlaşmasõ
4-5-1 Eşlerin uzlaşmasõnõn onaylanmasõ
4-6 Ayrõ yaşama
4-7 Evliliğin sona ermesi
4-7-1 Boşanma
4-7-2 Ayrõlõktan sonra evliliğin sona ermesi
4-7-3 Dini makamca evliliğin sona erdirilmesi
4-7-4 Ölümle evliliğin sona erdirilmesi
4-7-4-1 Kocanõn ölümü ile evliliğin sona ermesi
4-7-4-2 Kadõnõn ölümü ile evliliğin sona ermesi
4-8 Evlenmenin yok sayõlmasõ
4-9 Evlenmenin iptali

5 EHLİYETSİZLİK-GAİPLİK-ÖLÜM
5-1 Ehliyetsizlikler
5-1-1 Vesayet
5-1-1-1 Küçüğün vesayeti
5-1-1-2 Reşitin vesayeti
5-1-1-3 Vasinin soyadõ
5-1-1-4 Vasinin adõ
5-1-1-5 Vesayetin değişikliği
5-1-1-6 Vesayetin kaldõrõlmasõ
5-1-2 Reşitin kayyõmlõğõ
5-1-2-1 Kayyõmõn soyadõ
5-1-2-2 Kayyõmõn adõ
5-1-2-3 Kayyõmlõkta değişiklik
5-1-2-4 Kayyõmlõğõn kaldõrõlmasõ
5-1-3 Reşitin ehliyetsizliği
5-1-4 Reşit üzerinde uygulanan babalõk yetkisi
5-1-5 Mallarõn idaresinin başlangõç tarihi
5-1-6 Medeni hal listesi
5-1-7 Rüşt
5-2 Gaiplik kararõ
5-3 Ölüm
5-3-1 Ölüm karinesi hakkõnda yargõ kararõ
5-3-2 Ölümün beyanõ

6- VATANDAŞLIK
6-1 Kişilerin vatandaşlõğõ
6-1-1 Babanõn vatandaşlõğõ
6-1-2 Ananõn vatandaşlõğõ
6-1-3 Kocanõn vatandaşlõğõ
6-1-4 Kadõnõn vatandaşlõğõ
6-2 Vatandaşlõğõn verilmesi
6-3 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõ
6-4 Vatandaşlõğõn korunmasõ
6-5 Vatandaşlõğõn geri alõnmasõ
6-6 Vatandaşlõğõn kazanõlamamasõ
6-7 Vatandaşlõğõn kaybõ
6-8 Vatandaşlõğõn düşürülmesi
6-9 Vatansõz

7- SOYADI
7-1 Babanõn soyadõ
7-1-1 Kocanõn babasõnõn soyadõ
7-1-2 Kadõnõn babasõnõn soyadõ
7-2 Ananõn soyadõ
7-2-1 Kocanõn anasõnõn soyadõ
7-2-2 Kadõnõn anasõnõn soyadõ
7-3 Çocuğun soyadõ
7-4 Evlat edinenin soyadõ
7-5 Eşinin soyadõ
7-5-1 Kocanõn soyadõ
7-5-1-1 Kocanõn evlenmeden önceki soyadõ
7-5-1-2 Kocanõn evlenmeden sonraki soyadõ
7-5-1-3 Belgenin tanzim edildiği sõrada kocanõn soyadõ
7-5-1-4 Kocanõn yargõ kararõndan sonraki soyadõ
7-5-2 Kadõnõn soyadõ
7-5-2-1 Kadõnõn evlenmeden önceki soyadõ
7-5-2-2 Kadõnõn evlenmeden sonraki soyadõ
7-5-2-3 Belgenin verildiğõ sõrada kadõnõn soyadõ
7-5-2-4 Kadõnõn yargõ kararõndan sonraki soyadõ
7-5-3 Son eşinin soyadõ
7-5-3-1 Ölünün son eşinin soyadõ
7-5-4 Evlenmeden önceki soyadõ
7-5-5 Evlenmeden sonraki soyadõ
7-6 Ölünün soyadõ
7-6-1 Ölünün babasõnõn soyadõ
7-6-2 Ölünün anasõnõn soyadõ
7-7 Soyadõ ve vatandaşlõk
7-7-1 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan önceki soyadõ
7-7-2 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan sonraki soyadõ
7-7-3 Vatandaşlõğõn kaybõndan sonraki soyadõ
7-8 Soyadõ değişikliği
7-9 Diğer soyadlarõ
7-9-1 Aile soyadõ
7-9-2 Evlilik soyadõ

8- AD
8-1 Babanõn adõ
8-1-1 Kocanõn babasõnõn adõ
8-1-2 Kadõnõn babasõnõn adõ
8-2 Ananõn adõ
8-2-1 Kocanõn anasõnõn adõ
8-2-2 Kadõnõn anasõnõn adõ
8-3 Çocuğun adõ
8-4 Evlat edinenin adõ
8-5 Evlat edinenin eşinin adõ
8-5-1 Kocanõn adõ
8-5-2 Kadõnõn adõ
8-5-3 Son eşin adõ
8-5-3-1 Ölünün son eşinin adõ
8-6 Ölünün adõ
8-6-1 Ölünün babasõnõn adõ
8-6-2 Ölünün anasõnõn adõ
8-7 Adlar ve vatandaşlõk
8-7-1 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan önceki ad
8-7-2 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan sonraki ad
8-7-3 Vatandaşlõğõn kaybõndan sonraki ad

9- KAYITLARIN BELİRTİLMESİ VE TARİHLER
9-1 Dayanak
9-1-1 Doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-1 Babanõn doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-2 Ananõn doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-3 Doğum kütüğünün dayanağõ
9-1-2 Evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-1 Medeni evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-2 Dini evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-3 Yabancõ ülkede akdedilen evlenme belgesinin dayanağõ
9-1-2-4 Evlenme özel kütüğünün dayanağõ
9-1-3 Ölüm belgesinin dayanağõ
9-1-3-1 Ölüm özel kütüğünün dayanağõ
9-2 Numara
9-2-1 Kanun numarasõ
9-2-1-1 Kanun maddesinin numarasõ
9-2-2 Belgenin numarasõ
9-2-3 Kararõn numarasõ
9-2-4 Doğum yeri mahkemesi kalemindeki kayõt numarasõ
9-2-5 Kimlik numarasõ
9-2-6 Akid numarasõ
9-2-7 Kütük numarasõ
9-2-7-1 Aile kütüğü numarasõ
9-2-7-2 Kütük sayfa numarasõ
9-3 Ahvali şahsiye belgesinin tasdiki
9-3-1 İmza
9-3-2 Pul
9-3-3 Mühür
9-4 Tarih ve diğer bilgiler
9-4-1 Yõl
9-4-2 Ay
9-4-3 Gün
9-4-4 Saat
9-4-5 Dakika
9-4-6 Kanunun tarihi
9-4-7 Dilekçe tarihi
9-4-8 Noter senedi tarihi
9-4-9 Akid tarihi
9-5 Nüfus cüzdanõnõn tarihi
9-5-1 Belgenin kayõt tarihi
9-5-2 Belgenin veriliş tarihi
9-5-3 Beyan tarihi
9-5-3-1 Nüfus memuru huzurunda yapõlan beyan tarihi
9-5-4 Şerhin kayõt tarihi
9-5-5 Tescil tarihi
9-5-5-1 Belgenin tescil tarihi
9-5-5-2 Yargõ kararõnõn tescil tarihi
9-6 Mahkeme kararõnõn tarihi
9-6-1 Hukuk mahkemesi kararõ tarihi
9-6-2 Dini mahkeme karari tarihi
9-6-3 Karar kesinleşme tarihi
9-6-4 Tenfiz kararõ tarihi
9-7 Doğum tarihi
9-7-1 Babanõn doğum tarihi
9-7-2 Ananõn doğum tarihi
9-7-3 Çocuğun doğum tarihi
9-7-3-1 Çocuğun yaşõ
9-7-4 Kocanõn doğum tarihi
9-7-5 Kadõnõn doğum tarihi
9-7-6 Ölünün doğum tarihi
9-8 Evlenme tarihi
9-8-l Evlenme akdi tarihi
9-9 Ölüm tarihi
9-9-1 Ölüme karine tarihi
9-9-2 Kocanõn ölüm tarihi
9-9-3 Kadõnõn ölüm tarihi

Bağlantılar[değiştir]