İnegöl kazasının Soma karyesinde katledilmiş olarak bulunan kişinin katillerinin yakalanmaya çalışıldığı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Hüdâvendigâr Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
32417/876
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri

Geçen Temmuz'un yirminci günü İnegöl Kazâsının Soma Karyesi civârında asker elbîseli hüviyeti meçhûl bir şahsın maktûlen cesedi bulunduğu Ertuğrul Mutasarrıflı'ğından iş‘âr olunması üzerine mütecâsirlerin behe mahal zâhire ihrâç ve der destleri husûsu ehemmiyetle livâ i mezkûr mutasarrıflığına yazılmış idi. Bu kere cevâben alınan telgrafnâmede kâtillerin o civârda bulunan Hasan Bey Değirmeni müste’ciri Hristo oğlu Eksamilli ile birkaç Ermeni olduğu tahakkuk ettiği ve ta‘kîblerine devâm edilmekte olduğu bildirilmekle berâ yı ma‘lûmât ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret i men lehü'l emrindir.

14 Zilka‘de sene [1]337
ve
11 Ağustos sene [1]335
Hüdâvendigâr Vâlîsi
İmzâ