Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisindeki bazı Ermenilerin seferberlik ilanı üzerine bölgedeki Müslümanları öldürmeleri üzerine tedbir alınması isteği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî:
Âsâyiş Şu‘besi
Şifre
Müsta‘celdir.
Van, Bitlis, Erzurum, Sivas Vilâyetleriyle Erzincan Mutasarrıflığına

Vân, Bitlis, Erzurum, Karahisâr-ı Şarkî havâlîsinde bulunan Ermenilerden ba‘zılarının i‘lân-ı seferberî üzerine o havâlîdeki İslâmların tamâmen ifnâ ve izâlesi maksadıyla birtakım cerâ’im îkâ‘ ettikleri ve makâsid-i ihtilâliyye ile Ermeni çeteleri tarafından İslâmlara karşı irtikâb edilmiş olan mezâlim ve fecâyi‘in fâ‘il ve mürettibleri hakkında ta‘kîbât-ı kânûniyye icrâsı muktezî bulunduğu Der-sa‘âdet Dîvân-ı Harb-i Örfîsi Müdde‘î-i Umûmîliği'nden bildirilmiş olmağla bu bâbda serî‘an tahkîkât-ı lâzıme icrâsı ve bu kabîl kıtâl ile maznûnun-aleyh olan Ermenilerin (II) ve bu kabîl cerâ’im erbâbının cezâlandırılmaları için şimdiye kadar tahkîkât icrâ ve dîvân-ı harb-i örfî teşkîl edilib edilmediğinin inbâsı ve evrâk-ı tahkîkıyyelerinin fezlekeleriyle berâber Der-sa‘âdet Dîvân-ı Harb-i Örfîsi'ne tevdî‘ olunmak üzre pey-der-pey irsâli ve postaya evrâk tevdî‘ olundukça telgrafla ma‘lûmât i‘tâsı.

(II) Van Vilâyeti'ne: ve ale'l-husûs Van kıtâlini tertîb ve izhâr eden Vahan Papazyan ve şürekâ’-i cürmü isimlerinin

Fî 19 Nisan sene [1]335
Nâzır Nâmına
İmzâ