Cezire-i İbn-i Ömer bölgesinde bazı Arap ve Ermeni ileri gelenlerin hapsedildiği, Kürtler'in silahlandırılıp, erzakın müsadere edildiği yolundaki İngiltere Komiserliği'nin iddialarının doğru olmadığı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Kalem i Mahsûs
14445/270
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri

İngiltere Fevka'l âde Komiseri'nden ahz olunan 14 Mart [1]919 târîh ve 1037 numaralı takrîrde Cezîre i İbn i Ömer'de cereyân eden vukû‘âtın pek de câlib i hoşnudu olmadığı hakkında hükümet i metbû‘ası tarafından nazar ı dikkatinin celb edildiği ve El Cezîre'li bazı Arap ve Ermeni müttehizânının el yevm mahbûs bulundukları ve Dicle tarîkıyla vürûd edip Musul'da iddihâr edilen erzâkın müsâdere edilmiş olduğu ve me’mûrîn i Osmaniye'nin Kürtler ile eli silah tutan bütün eşhâsı teslîh etmekte oldukları ve pek ciddi telakkî edilmesi lâzım gelen bu mesâ’ilde mes‘uliyeti der kâr olan me’mûrînin celb ve tevkîf edilmelerini taleb husûsunda hükümet i metbû‘asından emr aldığı beyân ve binâberîn gerek bâlâda mevzû‘bahs ve gerek mütârekenâme ahkâmına serâhaten muhtelif olan ef‘âli icrâ eden me’mûrîn i mes’ûlenin celb olunması ve mevzû‘bahs eşhâsın derhâl ihlây ı sebîlleri taleb ve ricâ edilmekde olmağla muktezâsının sürat îfâ ve netîcesinin inbâsı siyâkında tezkire i senâveri terkîm kılındı efendim.

Fî 17 Mart sene [1]335
Hâriciye Nâzırı nâmına Müsteşâr
İmza
Van, Bitlis, Diyarbekir Vilâyetlerine teblîgat icrâ ve cevâb tastîr edilmek üzere Emniyet i Umûmiye Müdîriyetine
17 Mart