Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Twitter Inc. Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanmasına İlişkin Başkan Kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Ocak 2021 sosyal medya kararları
BTK kararları
Pinterest Inc.
Twitter Inc.
Twitter Inc. (Periscope/Scope)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TEMSİLCİ BELİRLEME VE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN TWITTER INC. ADLI SOSYAL AG SAĞLAYICIYA REKLAM VERİLMESİNİN YASAKLANMASINA İLİŞKİN BAŞKAN KARARI

Karar No: 3768
Karar Tarihi:15.01.2021

4/5/2007 tarihli ve 5651 saylı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum. Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunludur. ikinci fıkrasında ise "Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkan tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir. Bu kararlara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhål ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır." hükmü bulunmaktadır. Öte yandan, 02/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal AğSağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar'ın "Reklam yasağı uygulanması" başlıkh 14 uncu Maddesi

"(1) Ikinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde temsilcibelirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde. Başkan tarafındanTürkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve füzel kişilerin ilgili sosyal ağ saglayreismayeni reklam vermesi yasaklanır.

2) Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulumuz vesosyal ag saglayicrya para transferi yapılamaz.(3) Baskan tarafindan verilen reklam yusağı kararı yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilir.

(4) Resmi Gazete'de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulanmasına ilişkinhususlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir." hükmünü havidir.

Twitter Inc. adlı sosyal ağ sağlayıcının 5651 sayılı Kanun'un ek 4 üncü maddesininbirinci fikrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme ytikumlologünü, otuz milyon TürkLirası idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yerine getirmedigi tespit edilmiştir.


2) Reklam yasağı kararının uygulanmasını sağlamak ve alınan karara uyulmaması halinde;

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Ilakkında Kanun

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diger vergi kanunları

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

5411 sayılı Bankacılık Kanunu

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlar Hakkında Kanun

ve ilgili diğer mevzuata istinaden gerekli işlemler yapılmak üzere konunun ilgili kamukurum ve kuruluşlarınca takip edilmesine,

karar verilmiştir.