İçeriğe atla

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kuruluş Bildirgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Bildirge
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ'NİN KURULUŞU HAKKINDA

Sovyet cumhuriyetlerinin kuruluşundan bu yana, dünya devletleri iki kampa ayrılmıştır: Kapitalizm kampı ve sosyalizm kampı.

Orada, yani kapitalizm kampında, ulusal düşmanlık ve eşitsizlik, sömürgeci kölelik ve şovenizm, ulusal baskı ve pogromlar, emperyalist zulümler ve savaşlar vardır.

Burada, yani sosyalizm kampında, karşılıklı güven ve barış, ulusal özgürlük ve eşitlik, barışçıl birlikte yaşama ve halkların kardeşliğe dayalı işbirliği vardır.

On yıllar boyunca kapitalist dünyanın halkların özgür gelişimini kapsayan milliyet meselesini çözme girişimleri, insanın insan tarafından sömürülmesi sistemiyle birleştirerek sonuçsuz kaldı. Aksine, ulusal çelişkilerin kargaşası giderek büyüdü ve kapitalizmin varlığını tehdit etmektedir. Burjuvazi halklar arasında işbirliği yapma konusunda güçsüzdü.

Sadece Sovyetler kampında, sadece nüfusun çoğunluğunu altında birleşen proletarya diktatörlüğü koşullarında, ulusal baskı tamamen yok edildi, karşılıklı güven ortamı yaratıldı ve halklar arasında kardeşliğe dayanan işbirliğinin temellerini atmak mümkün oldu. Sadece bu koşullar sayesinde Sovyet cumhuriyetleri tüm dünyanın emperyalistlerinin iç ve dış saldırılarını geri püskürtmeyi başardılar. Ancak bu koşullar sayesinde iç savaşı başarılı bir şekilde ortadan kaldırabildiler, kendi kendine var olmalarını sağladılar ve barışçıl ekonomik yapıya başlayabildiler.

Ancak savaş yılları iz bırakmadan geçmedi. Yıkılan alanlar, durdurulan hasatlar, yıkılan üretici güçler ve savaştan miras kalan tükenmiş ekonomik kaynaklar, her cumhuriyetin ekonomik inşaat konusundaki ayrı çabalarını yetersiz kılmaktadır. Cumhuriyetlerin ayrı varlığı ile ulusal ekonominin restorasyonu imkânsızdır.

Öte yandan, uluslararası durumun istikrarsızlığı ve yeni saldırılara dair tehlike, kapitalist kuşatma karşısında Sovyet cumhuriyetlerinin birleşik bir cephesinin oluşturulmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Son olarak, sınıf doğasında uluslararası bir yapı olan Sovyet iktidarının yapısı, Sovyet cumhuriyetlerinin emekçi kitlelerini tek bir sosyalist çatıda birleştirmeye itiyor.

Tüm bu koşullar, Sovyet cumhuriyetlerinin dış güvenliği, iç ekonomik refahı ve halkların ulusal kalkınma özgürlüğünü sağlayabilecek bir birlik devletinde birleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sovyet kongrelerinde yakın zamanda toplanan ve oybirliğiyle "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği"ni kurmaya karar veren Sovyet cumhuriyetlerinin iradeleri, bu birliğin her cumhuriyet için gönüllü bir eşit halk birleşimi olmasını garanti eder. Birlikten özgürce ayrılma hakkının birliğe katılma konusunda gerek mevcut gerekse gelecekte ortaya çıkması gereken tüm sosyalist Sovyet cumhuriyetlerine açık olması, yeni birlik devletinin Ekim 1917'de atılan barışçıl birlikte yaşama ve kardeşlik işbirliğinin temellerinin değerli bir tacı olmasına ve dünya kapitalizmine karşı gerçek bir kale olarak tüm ülkelerin emekçi halkını Dünya Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti'nde birleştirme yolundaki yeni ve kararlı bir adıma hizmet edecektir.

Biz, bu cumhuriyetlerin delegeleri, bütün bunları tüm dünyaya ilan ederek ve bize yetki veren Sovyet sosyalist cumhuriyetlerinin anayasalarında ifadelerini bulan Sovyet gücünün temellerinin dokunulmazlığını duyurarak, bir Kuruluş anlaşması imzalamaya karar veriyoruz: "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği".

Kaynak: İstinsah edilmiş eser
Telif durumu:

  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.