İçeriğe atla

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kuruluş Antlaşması

Vikikaynak, özgür kütüphane
ANTLAŞMA
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ'NİN KURULUŞU HAKKINDA

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (USSC), Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (BSSC) ve Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (TSFSC - Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan) bu Birlik Antlaşması'nı bir birlik devleti "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" adıyla olarak aşağıdaki gerekçelerle sonuçlandırır.

1. Aşağıdakiler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yüksek organlarının şahsında yargı yetkisine tâbidir:

a) Birliğin uluslararası ilişkilerde temsili;

b) Birliğin dış sınırlarının değiştirilmesi;

c) Yeni cumhuriyetlerin birliğe kabulüne ilişkin anlaşmaların yapılması;

d) Savaş ilanı ve barışın sonuçlandırılması;

e) Dış devlet borçlarının sonuçlandırılması;

f) Uluslararası anlaşmaların onaylanması;

g) Dış ve iç ticaret sistemlerinin kurulması;

h) Birliğin bütün ulusal ekonomisinin temellerinin ve genel planının oluşturulması ve imtiyaz sözleşmelerinin sonuçlandırılması;

i) Ulaştırma ve posta telgraf işlerinin düzenlenmesi;

j) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin örgütlenmesinin temellerinin oluşturulması;

k) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin birleşik devlet bütçesinin onaylanması, ekonomik, parasal ve kredi sisteminin yanı sıra tüm Birlik, cumhuriyet ve yerel vergiler sisteminin kurulması;

l) arazi yönetimi ve arazi kullanımı için ortak ilkelerin oluşturulması ve Birlik genelinde yeraltı, orman ve suyun kullanımı;

m) Birliğin yeniden yerleşim genel yasası;

n) adli sistem ve yasal işlemlerin yanı sıra sivil ve ceza birliği mevzuatının temellerinin oluşturulması;

o) temel iş kanunlarının oluşturulması;

p) halk eğitiminin ortak ilkelerinin oluşturulması;

c) halk sağlığı alanında genel tedbirlerin oluşturulması;

r) bir ölçü ve ağırlık sisteminin oluşturulması;

s) tüm Birlik istatistiklerinin düzenlenmesi;

f) yabancıların haklarıyla ilgili olarak birlik vatandaşlığı alanındaki temel mevzuat;

x) genel af hakkı;

c) Birlik Antlaşması'nı ihlal eden Birlik Cumhuriyetleri Halk Komiserleri Sovyetleri, Merkezi Yürütme Komiteleri ve Sovyetleri kongre kararlarının iptal edilmesi.

2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en üst makamı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetleri kongresi ve aradaki kongreler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi'dir.

3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetleri Kongresi, 25.000 seçmen başına 1 temsilcinin hesaplanmasıyla şehir Konseylerinin temsilcilerinden ve 125.000 kişi başına 1 temsilcinin hesaplanmasıyla Sovyetlerin il kongre temsilcilerinden oluşur.

4. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Kongresi delegeleri, Sovyetlerin il kongrelerinde seçilir.

5. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetleri'nin düzenli kongreleri yılda bir kez Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi tarafından toplanır; olağanüstü kongreler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi tarafından kendi kararıyla veya en az iki birlik cumhuriyetinin talebi üzerine toplanır.

6. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetleri Kongresi, toplam 371 üye ile Birlik cumhuriyetlerinin temsilcileri arasından her biri nüfusu ile orantılı olarak Merkez Yürütme Komitesi'ni seçer.

7. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi'nin düzenli oturumları yılda üç kez toplanır. Olağanüstü oturumlar, Birliğin Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı'nın emriyle veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi'nin yanı sıra Birlik cumhuriyetlerinden birinin Merkez Yürütme Komitesi talebi üzerine toplanır.

8. Sovyetler Kongreleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Kurulu toplantıları, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan şekilde Birlik Cumhuriyetleri'nin başkentlerinde toplanır.

9. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi, Birliğin Merkez Yürütme Komitesi oturumları arasında Birliğin en üst makamı olan Başkanlığı seçer.

10. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığı, birlik cumhuriyetlerinin sayısına göre, Birlik Merkez Yürütme Komitesinin Birlik Merkez Yürütme Komitesi'nin dört başkanını seçmesi için 19 üyeden oluşur.

11. Birliğin Merkez Yürütme Komitesi'nin yürütme organı, Birliğin Merkezi Yürütme Komitesi tarafından seçilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi'dir (Birlik Halk Komiserleri Konseyi) ve görevleri aşağıdakilerden oluşur:

Birlik Halk Komiserleri Konseyi Başkanı,

Başkan Vekili,

Dışişleri Halk Komiseri,

Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri,

Dış Ticaret Halk Komiseri,

Demiryolları Halk Komiseri,

Yazı ve Telgraf Halk Komiseri,

İşçi ve Köylü Denetleme Halk Komiseri,

Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi Başkanı,

Çalışma Halk Komiseri,

Gıda Halk Komiseri,

Ekonomi Halk Komiseri.

12. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında devrimci yasallık kurmak ve Birlik cumhuriyetlerinin karşı-devrimle mücadele çabalarını birleştirmek için, Yüksek Mahkeme, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkezi Yürütme Komitesi altında, yüksek yargı denetimi işlevleri ile kurulur ve Devlet Siyasi İdaresi'nin ortak organı olan Birlik Halk Komiserleri Konseyi altında başkanı Birlik Halk Komiserleri Konseyi üyesi olan tavsiye oyu ile seçilir.

13. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi'nin kararnameleri ve kararları tüm birlik cumhuriyetleri için bağlayıcıdır ve doğrudan Birlik çapında uygulanır.

14. Merkez Yürütme Komitesi ve Birlik Halk Komiserleri Konseyi'nin kararnameleri ve kararları, Birlik cumhuriyetlerinde yaygın olarak kullanılan dillerde basılır (Rusça, Ukraynaca, Beyaz Rusça, Gürcüce, Ermenice, Türkçe).

15. Birlik Cumhuriyetleri Merkez Yürütme Komiteleri, Birlik Halk Komiserleri Konseyi'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı kararlarını ve uygulamalarını askıya almadan itiraz edebilir.

16. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi'nin kararları ve talimatları ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi ve Başkanlığı tarafından iptal edilebilir; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserliği'nin bireysel talimatları, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi, Başkanlığı ve Birlik Halk Komiserleri Konseyi tarafından iptal edilebilir.

17. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri'nin emirleri, eğer bu emir açıkça Halk Komiserleri Konseyi veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi'nin kararlarına uymuyorsa, ancak istisnai durumlarda, Birlik cumhuriyetlerinin merkezi yürütme kurullarının merkezi yürütme komiteleri veya başkanlıkları tarafından askıya alınabilir. Birlik Cumhuriyetlerinin Merkez Yürütme Komitesi veya Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı, Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk Komiserleri Konseyi'ni ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiseri'ni emrin askıya alınması konusunu derhal haberdar edecektir.

18. Birlik Cumhuriyetleri Halk Komiserleri Konseyi şunları içerir:

Halk Komiserleri Konseyi Başkanı,

Başkan Yardımcısı

Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi Başkanı,

Tarım Halk Komiseri,

Gıda Halk Komiseri,

Ekonomi Halk Komiseri,

Çalışma Halk Komiseri

İçişleri Halk Komiseri

Adalet Halk Komiseri

İşçi ve Köylü Denetleme Halk Komiseri,

Eğitim Halk Komiseri,

Sağlık Halk Komiseri

Sosyal Güvenlik Halk Komiseri,

Ulusal İşler Halk Komitesi'nin yanı sıra Birlik Halk Komiserleri tarafından yetkilendirilmiş müzakere hakkı: dışişleri, askeri ve deniz işleri, dış ticaret, iletişim ve posta ve telgraflar komiteleri için vardır.

19. Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi ve gıda, ekonomi, emek, işçi-köylü denetleme halk komiserlerinin Birlik cumhuriyetlerini doğrudan denetlemesi, Birlik Cumhuriyetleri Halk Sendikaları Konseyleri'ne doğrudan rapor ederek, ilgili Halk Sovyetleri Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komitelerinin emirleri doğrultusu gerçekleşir.yönlendirilirler.

20. Birliği oluşturan cumhuriyetlerin, Birlik Merkez Yürütme Komitesi tarafından onaylanan Birlik bütçesinin bileşenleri olan kendi bütçeleri vardır. Cumhuriyetlerin gelir ve giderlerindeki bütçeleri Birlik Merkez Yürütme Komitesi tarafından belirlenir. Birlik cumhuriyetlerinin bütçelerini oluşturmak için kullanılan gelirlerin listesi ve gelir kesintilerinin büyüklüğü Birlik Merkez Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.

21. Birlik cumhuriyetleri vatandaşları için tek bir birlik vatandaşlığı kurulur. 22. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kendi bayrağı, arması ve devlet mührü vardır.

23. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başkenti Moskova şehridir.

24. Birlik Cumhuriyetleri bu Antlaşma uyarınca anayasalarında değişiklik yaparlar.

25. Birlik Antlaşması'nın onaylanması, değiştirilmesi ve değiştirilmesine dair özel davranışlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Kongresi'ne tabidir.

26. Birlik cumhuriyetlerinin her biri için Birlikten özgürce ayrılma hakkı saklıdır.


İMZA
Tam yetkili heyet üyeleri:
RSFSC USSC TSFSC BSSC
M. Kalinin
D. Kurski


I. Stalin
J. RudzutakA. Enukidze
J. D. Janson
A. I. Rıkov
G. PyatakovS. Said-Galiev
A. Duşbaev
G. PetrovskiA. Serbiçenko
RemeikoI. Bugay

M. Smirnov

Guly


Klimenko
Pashkovski
Pakhomov
V. Poraiko
V. Vetoşkin
K. Manuilski
G. Musabekov
F. Makharadze
S. Hambartsumyan
Ter-Gabrielyan

S. Kirov

M. Kuliev
L. MirzoyanA. Dzhatiev

A. Çervyakov
V. BogutskiJ. Fabricius


Liokumoviç

Lisans

[değiştir]
  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.