Sayfa:Mondros.pdf/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş
MONDROS MÜTAREKENAMESİ
523
 


Madde 17

Trablus'da Bingazi'de bulunan Osmanlı zabitlerinin en yakın İtalyan garnizonuna teslimi.


Madde 17

Trablus'da ve Bingazi'de bulunan Osmanlı zabitleri en yakın İtalyan muhafaza kıtaatına teslim olacaktır. Hükûmet-i Osmaniye teslim emrine itaat etmedikleri takdirde muhaberat ve muavenetini kat etmeyi taahhüt eyler.


Madde 18

Trablus ve Bingazi7de Mısrata da dahil olduğu halde, işgal edilen limanların en yakın itilâf garnizonuna teslimi.


Madde 18

Mısrata da dâhil olduğu halde Trablus ve Bingazi'de işgal edilen limanların en yakın İtilaf muhafaza kıtaatına teslimi.


Madde 19

Alman, Avusturya barhî, berrî ve sivil memurin ve tebeasının en yakın İngiliz ve müttefikleri kumandanlarına teslimi.


Madde 19

Alman, Avusturya bahri, berri ve sivil memurin ve tebaasının bir ay zarfında ve uzak mahallerde bulunanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa zamanda Memalik-i Osmaniye'yi terk etmeleri.


Madde 20

Kuva-yı Osmaniye'nin vazülceyşi teçhizat, silâh, cephane ve nakliyesi hakkında ita edilecek evamire mutavaat olunması.


Madde 20

Beşinci madde mucibince terhis edilecek kuva-yı Osmaniye'ye ait teçhizat, esliha, cephane ve vesait-i nakliyenin tarz-i istimaline dair ita edilecek talimata riayet olunacaktır.


Madde 21

Erzak ve levazımını itilâf zabitleri tarafından mürakabesi.


Madde 21

Müteliflerin menafiini siyanet için iaşe nezareti nezdinde itilaf mümessilleri merbut bulunacak ve kendilerine bu babda lüzum görülecek kaffe-i malumat ita edilecektir.


Madde 22

Osmanlı üsera-yı harbiye itilâf kuvvetleri nezdinde muhafaza edilecektir.


Madde 22

Osmanlı üsera-yi harbiyesi itilaf devletleri nezdinde muhafaza edilecektir. Sivil üsera-yi harbiye ile esna-yi askeriye haricinde olanların tahliyesi nazar-i dikkate alınacaktır.