Sayfa:Mondros.pdf/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş
522
MONDROS MÜTAREKENAMESİ
 

Aynen
Madde 13

Bahri, askerî ve ticari mevad ve malzemenin men-i tahribi.


Madde 14

Kömür, mayi mahrukat ve bahrî levazımın Türkiye menabiinden mübayaası için teshilât ibrazı.


Madde 14

Memleketin ihtiyacı tatmin olunduktan sonra mütebaki kömür mahrukat ve bahri levazımın Türkiye menabiinden mübayaası icin teshilat ibrazı (mevad-dı mezkurenin hiçbiri ihraç olunmayacaktır.)


Madde 15

Kâffi hutut-i hadidiyenin itilâf murakabe zabitlerinin idaresine tevdii Mavera-yı Kafkas'da elyevm Osmanlı idaresinde bulunan hutut-i hadidiye de dahildir ve bunlar serbest ve tam olarak itilâf memurininin emrine verilecektir. Bu maddeye Bakü ve Batum'un itilâf kuvvetleri tarafından işgali de dahildir.


Madde 15

Bilcümle hutut-i hadidiyeye itilaf murakabe zabitleri memur edilecektir. Bunlar meyanında elyevm hükûmet-i Osmaniye'nin taht-ı murakabesinde bulunan Mavera-yı Kafkas hutut-i hadidiyesi aksamı dâhildir, işbu Kafkas hutut-i serbest ve tam olarak itilaf memurlarının tahtı idaresine vazedilecektir. Ahalinin ihtiyacının tatmini nazarı dikkate alınacaktır. İşbu maddede Batum'un işgali dâhildir. Hükümet-i Osmaniye Bakü'nün işgaline muteriz bulunmayacaktır.


Madde 16

Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de Kilikya'da, Irak'da bulunan kuvvetlerin en yakın itilâf kumandanı veya Arap mümessiline temsili


Madde 16

Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'da bulunan muhafız kıtaat en yakın itilaf kumandanına teslim olunacaktır ve Kilikya'daki kuvvetlerin intizamı muhafaza için muktezi miktarından maadası beşinci maddedeki şeraite tevfikan tekarrür ettirilecek veçhile geri çekilecektir.