Nutuk/20. bölüm/Vesika 212/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Dersaadet’te Mevki-i Müstahkem Kumandanı Şevket Beyefendi’ye

Gebze ve Kartal heyet-i idâreleri evvelce hükümet-i merkeziye ile kat’-ı münasebet edildiği zamanlar doğrudan doğruya Heyet-i Temsiliye’ye raptedilmişti. Son günlerde zuhûr eden hâdisât sebebiyle nazar-ı dikkati celp eden havalinin İstanbul vilâyeti hudûdu dahilinde bulunması dolayısıyla Dersaadet heyet-i merkeziyesince idâre edilmeğe başlandığı istihbâr kılınmıştır. Mahallerine tebligat-ı lâzime icrası için bu bâbdaki mukarrerâtın ve bazı müşkilâta ma’rûz kaldığından bahis ile mürâcaatta bulunan Doktor Enis Fahri Bey namında bir zatın Dersadet heyet-i merkeziyesince bu civara memur edilip edilmediğinin iş’ârı ricâ olunur.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal