Nutuk/20. bölüm/Vesika 170/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bolu Mutasarrıfı Haydar Beyefendi’ye

C: 27.10.35 şifre.

Bekir Sıtkı ve maiyetinin takip ve tenkîlleri ve bu gibi ecnebi teşebbüsâtının suret-i kat’iyede def’-i mazarratı esbâbının istikmâli hususunda zât-ı devletleriyle bi’t-temas müştereken takarrür ettirilecek bir plân dahilinde icra-yı hareket ve fiilen muâvenet olunması lüzumu kemâl-i ehemmiyet ve müstaceliyetle İzmit Mutasarrıflığı’na ve İzmit’te ârâm-sâz Birinci Fırka Kumandanlığı’na bildirilmiştir. Netice-i icrââttan peyderpey ma’lumât ita buyurulması ricâ olunur.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal