Nutuk/20. bölüm/Vesika 155/c

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

K. O. 3 Kumandanlığı’na

Âtideki telgrafnamenin Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine arzını ricâ ederim.

Kuvvet ve teşkilât-ı milliyenin vüs’at ve ahengine halel verecek ve ecnebilerin miletimizin müttehit olduğu hakkındaki fikirlerini şüpheye sevk edecek teşebbüsâttan tevakki olunması iş’âr buyuruluyor. Hâcim Bey’in bu bâbdaki ma’rûzâtını yazdım. Heyet-i Temsiliye’nin gerek intihâbat ve gerek sâir hususâtâ mütealik mukarreratının tatbiki için Karesi heyet-i merkeziyesinin samimiyeti ile imal-i nüfûz eylemekte olduğuna itimat buyurulmasını arz ile teyid-i hürmet eylerim.

K. O. 14 Kumandanı
Kâzım