Nutuk/20. bölüm/Vesika 155/b

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

K. O. 20 Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine
Bursa’da Kumandan Bekir Sami Beyefendi’ye
Balıkesir’de Kolordu Kumandanı Kâzım Beyefendi’ye

Bursa’da Murahhas Osman Nuri Bey’den alınan telgrafnamede Redd-i İlhak, Karakol ve sâire namı altında muhtelif millî cemiyetlerin teşkilât ve icrââta devam eyledikleri, hatta Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti Reisi Hâcim imzasıyla ayın yirmisinde büyük bir kongreye murahhaslar talep olunduğu bildirilmektedir. Sivas Umumî Kongresi ile aynı maksad-ı mukaddes uğrunda çalışan bi’l-umûm millî cemiyetler tevhîd kılınmış ve bu sayede milletin gösterdiği birlik ve azm ü irâde neticesi olarak vaziyet-i mesude-i ahîre tahassul eylemiştir. Henüz mukarrerâttan haberleri olmadığı anlaşılan bu gibi kuvâ-yı milliyenin Trakya ve Paşaeli Cemiyeti’nin de mülhak olduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi ile doğrudan doğruya temas eylemeleri ve Sivas Kongresi nizamnamesine tevfîkan teşkilâtlarını ta’dîl ve teklifat ve mutalebâtlarını ancak Heyet-i Temsiliye’miz marifetiyle icrâ eylemeleri vatanımızın bugün muhtaç olduğu vahdet ve intizam-ı dahilî nokta-i nazarından kat’î ve zarurî bulunduğunun lâzım gelenlere izahı ve keyfiyetin taht-ı temîne alınması ve hükümet-i merkeziyemizin selâmet-i memleket namına ma’tûf mesâi-i milliyesinde dûçâr-ı sekte olmaması için kongre ve sâire gibi ictimâlara bugün lüzum olmadığının icap edenlere iblâğı ve neticenin iş’ârı kemâl-i ehemmiyetle istirham olunur.

Fuat Paşa Hazretlerine, Karesi’de K. O. 14 Kumandanı Kâzım Beyefendi ’ye ve Bursa’da Bekir Sami Beyefendi’ye bildirilmiştir.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal