Nutuk/2. bölüm/Kumandayı terk etmemek emri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Maa’t-teessüf, bu vaziyetin şahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yanından ayrılmaması tavsiye olunan Salâhattin Bey’in de bir müddet sonra İstanbul’a gittiğini haber aldık. Cemal Paşa’nın gösterdiği bu su-i misâl üzerine 7 Temmuz 335 tarihinde, şu umumî tebligatta bulundum:

  1. İstiklâlimizi muhafaza uğrunda teşekkül ve taazzuv etmiş olan milli kuvvetler, her türlü müdahale ve tecâvüzden masûndur. Devlet ve milletin mukadderâtında, îrâde-i milliye âmil ve hâkimdir. Ordu işbu irâde-i milliyenin tâbi ve hâdimidir.
  2. Müfettiş ve kumandanlar, herhangi bir sebeple kumandadan ıskat edildikleri takdirde kendilerini istihlâf edecek zevât tevhîd-i mesâi olunabilecek evsâfa mâlik bulunursa kumandayı tevdî ve fakat mıntıka-i nüfûzlarında kalarak vezâif-i milliyelerini ifaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini hâlinde, kumanda asla terk olunmayacak ve bi’l-umûm müfettiş ve kumandanlar tarafından, emniyet ve itimâdın selb olunduğu serdiyle, muamele-i vâkıâ reddolunacak ve kabul edilmeyecektir.
  3. Memleketimizi kolaylıkla işgal maksadına ma’tûf olmak üzere İtilâf Devletleri tarafından vâki tazyikat neticesinde, hükümet herhangi bir kıta ve teşkilât-ı askeriye ve milliyemizi ilgaya emir verirse, kabul ve tatbik edilmeyecektir.
  4. Âmâl ve gayesi istiklâl-i millinin temînine ma’tûf olan Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ve teşebbüsâtının zaaf ve inhilâline bâdi olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu, kat’iyen menedecektir.
  5. Devlet ve milletin temîn-i istiklâli gayesinde, bi’l-cümle memûrîn-i mülkiye-i devlet, Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ordu gibi meşrû’ müzâhiridir.
  6. Vatanın herhangi bir mıntıkasına taarruz vukuu hâlinde, umum millet müdafaa-i hukuka âmâde bulunduğundan, bu gibi hâdisât vukuunda tevhîd-i icrâât için derhal her taraf biribirini en serî surette haberdâr ederek vahdet-i harekât temîn olunacaktır.
Bu tebligat Anadolu ve Rumeli’de bulunan bi’l-umûm ordu ve kolordu kumandanlarına ve sâir icap edenlere tebliğ olunmuştur.