Nutuk/15. bölüm/Milletin hakkımda izhâr ettiği muhabbet ve itimâdın samimi ifadeleri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sözlerim ajans ve matbûatla intişar etti. Millet, beyânât ve sualime muttali oldu. Der-akab memleketin, bilâ-istisna, devâir-i intihâbiyesi müntahib-i hakikîleri tarafından, halk tarafından Meclis Riyâseti’ne protesto-nameler yağdı. Teklif-i kanunîye imza vaz’ eden Mebus Efendilerin de daire-i intihâbiyeleri halkı kendilerini ve kendileriyle hem-fikir olanları takbîhte, teehhür etmediler. Milletin, hakkımda izhâr ettiği muhabbet ve itimâdın samimî ifadelerini ihtivâ eylemeleri cihetiyle kıymetli birer hatıra olarak saklamakta olduğum bu telgrafnameler, büyük bir dosya teşkil etmektedir. Dosya muhteviyâtı, zamanında matbûat ile de intişar etmiş idi. Ben, burada yalnız, bir daire-i intihâbiyenin, Rize’nin şahsıma hitap eden bir telgrafnamesini aynen arz etmekle iktifâ edeceğim:

Üç Mebus Bey’in, İntihap Kanunu hakkındaki takrir-i malûmuna, livamız mebuslarının iştirak etmeyeceği kanaatiyle bir şey yazmaya lüzum görmemiştik. Şimdi, Mebus Osman Efendi’den aldığımız mektupta, kendisinin o takrirle alâkadar ve muhâlif gruba mensup olduğunu makam-ı iftiharda bildirmesi üzerine hususât-ı âtiyenin arzına mecburiyet hâsıl olmuştur:

1– (Takdirkârâne ve samimî sözlerden sonra) Şahsınız ve muhterem kıymettar rüfeka-yı mesâiniz aleyhinde, livamız namına söz söyleyen ve fikr-i muhalefet besleyen ve bizce hiçbir şahsiyet ve mevkii olmayan mebusu tel’în ederiz. O, livamızı temsil hakkını da hâiz olamaz.

2– Şu zamanda, vatansızların bile iştirak etmeyeceği fikr-i muhalefet ve mefsedeti bize tavsiye eden Mebus Efendi’nin fikrine iştirak edecek, livamızda bir ferd dahi mevcut olmadığını maa’ş-şükran ihtirâmât-ı ta’zîmkârânemize terdifen arz eyleriz efendim.

İmzalar