Nevâ-yı Zafer

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Emblem-important.svg     Bu metnin kaynak belgesi bilinmemektedir.
Daha fazla ayrıntı için tartışma sayfasına bakınız.

Sabâhül-hayır erişdi cânib-i feyyâz-ı kudretden
Rehâ-yab oldu âlem leyle-i yeldâ-yı zulmetden

Füsûn-kârâne dârûlarla habîbde olur sanma!
Uyandı Ümmet-i merhume artık hâb-ı gafletden

Cihanda hayrile ibkâ-yı nâm etmekse maksûdun
"Beni nev'in halâs et âteşîn kayd-ı esâretden."

Avamın hiç hevâmdan farkı yokdur nezd-i ârifde
Kemâl tahsîlidir; ancak da matlûb âdemiyyetden

Hakaretle nazar-endâz olub bir ferdi incitme
Gelir inşâna her türlü felâket kibr ü nahvetden

Tekabül eylemez şîr-i jiyâne rûbehân asla
Kaçar nâmerd olanlar dâ'imâ meydân-ı gayretden

Kulûb-ı Hâ'ifân bin havi ü dehşet ile mâlîdir
Girîzandır dem-â-dem savlet-i merdân hamiyyetden

Bi-hamdi'llah muzaffer asker-i İslâm her yerde
Tulü etdi yine necm-i hevâ burc-ı sa'âdetden

Mübeşşirdir fütuhat ile şimşir-i cihân-gîri Cuyûş-i
Müslümînin farkı yoktur berk-i satvetden

Nesîm-i nev-bâhâr ile açıldı gonce-i maksûd
Münevverdir bütün âfâk... nûr-i gâlibiyyetden

Mu'îni âdilin dünyada ashâb-ı sadâkatdir
Doğar her lâhza envâr-ı füyûzat hüsn-i niyyetden

Kemalin sa'yi meşkûr ola ya Rabb iki âlemde
Odur bu milleti tahlîs eden kayd-ı esâretden