Nazîre-i Gazel-i Muallim

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Gözlerim bir dil-sitânın vâlih ü hayrânıdır
Bir melek mihmân-serâ-yı sînemin mihmânıdır

Cennet-âbâd-ı meserettir dilim ey ehl-i aşk
Çünkü dil bir cennetînin Kâbe'i umrânıdır
Çeşm-i sehhârıyla aldı kabza-i teshîrine
Bir melek-simâ vücûd iklîminin sultânıdır

Ehl-i temkîn tab'-ı hıffet-füsteri cennet bilir
Meşreb-i tedbîr-perver âkılin mîzânıdır

Ehl-i gayret bahs-i hikmette tereddüd eylemez
Hâce-i erbâb-ı gayret kuvve-i im'ânıdır

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.