Mondros Mütarekenâmesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İngiltere hükûmetinin müttefikleriyle bil itilaf salahiyettar kıldığı İngiltere hükûmeti Bahr-i Siyah Donanması Başkumandanı Ferik Amiral Arthur Calthorpe hazretleri ile hükûmet-i Seniye Canibinden haiz-i salahiyet Bahriye Nazırı devletlû Rauf Beyefendi hazretleri, Hariciye Müsteşarı Utufetlü Reşat Hikmet Beyefendi hazretleri, Erkânı Harbiye-i Umumiye Kaymakamlarından Sadullah Beyefendi arasında kararlaştırılıp akdolunan mütareke şeraiti:

Madde 1 — Bahr-i Siyah'a mürur için Çanakkale ve Bahr-i Siyah Boğazlarının küşadı ve Bahr-i Siyah'a mürurun temini Çanakkale ve Bahr-i Siyah istihkamatının müttefikler tarafından işgali.

Madde 2 — Osmanlı sularındaki bilcümle torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzii ve mavanı-ı saire mevakii gösterilecek ve bunları taramak veya refetmek için talep vukuunda muavenet edilecektir.

Madde 3 — Karadeniz'de mevcut torpil mevkileri hakkındaki malumat-ı mevcude ita edilecektir.

Madde 4 — İtilaf hükumatına mensup üsera-yı harbiye ile Ermeni üsera ve mevkufini İstanbul'da cemedilecek ve bilakaydü şart itilaf hükûmetlerine teslim olunacaktır.

Madde 5 — Hudutların muhafazası ve asayiş-i dâhilinin idamesi için lüzum görülecek Kuvayı askeriyeden maadasının derhal terhisi.

Madde 6 — Osmanlı kara sularında zabıta ve buna mümasil hususat için istihdam edilecek sefain-i sagire müstesna olmak üzere Osmanlı sularında veya Devlet-i Aliyye tarafından işgal edilen sularda bulunan kaffe-i sefain-i harbiye teslim olunup gösterilecek Osmanlı liman veya limanlarında mevkuf bulundurulacaktır.

Madde 7 — Müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi sevkulceyşi noktasını işgal hakkını haiz olacaklardır.

Madde 8 — Elyevm Osmanlı işgali altında bulunan bilcümle liman ve demir mahallerinden İtilaf sefaini tarafından istifade edilmesi ve itilafla hal-i harpte bulunanlara karşı mesdut bulundurulması. Süfunu Osmaniyede ticaret ve ordunun terhisi hususlarında şerait-i mümasileden istifade edeceklerdir.

Madde 9 — İtilafiyun Osmanlı tersane ve limanlarındaki umum sefain tamiratı vesait-i teshiliyesini istimal edeceklerdir.

Madde 10 — Toros tünellerinin müttefikler tarafından işgali.

Madde 11 — İran'ın şimali garbi kısmındaki kuva-yi Osmaniyenin derhal harpten evvelki hudut gerisine celbi hususunda evvelce ita edilen emir icra edilecektir. Mavera-yi Kafkas'ın evvelce Kuva-yi Osmaniye tarafından kısmen tahliyesi emredildiğinden kısmı mütebakisi müttefikler tarafından vaziyet-i mahalliye tetkik edilerek talep olunursa tahliye edilecektir.

Madde 12 — Hükümet muhaberatı müstesna olmak üzere telsiz ve telgraf ve kabloların İtilaf memurları tarafından murakabesi.

Madde 13 — Bahri, askerî ve ticari mevad ve malzemenin men-i tahribi.

Madde 14 — Memleketin ihtiyacı tatmin olunduktan sonra mütebaki kömür mahrukat ve bahri levazımın Türkiye menabiinden mübayaası icin teshilat ibrazi mevad-ı mezkurenin hiçbiri ihraç olunmayacaktır.

Madde 15 — Bilcümle hutut-i hadidiyeye itilaf murakabe zabitleri memur edilecektir. Bunlar meyanında elyevm hükûmet-i Osmaniye'nin taht-ı murakabesinde bulunan Mavera-yı Kafkas hutut-i hadidiyesi aksamı dâhildir, işbu Kafkas hutut-i serbest ve tam olarak itilaf memurlarının tahtı idaresine vazedilecektir. Ahalinin ihtiyacının tatmini nazari dikkate alınacaktır. İşbu maddede Batum'un işgali dâhildir. Hükümet-i Osmaniye Bakü'nün işgaline muteriz bulunmayacaktır.

Madde 16 — Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'da bulunan muhafız kıtaat en yakın itilaf kumandanına teslim olunacaktır ve Kilikya'daki kuvvetlerin intizamı muhafaza için muktezi miktarından maadası beşinci maddedeki şeraite tevfikan tekarrür ettirilecek veçhile geri çekilecektir.

Madde 17 — Trablus'da ve Bingazi'de bulunan Osmanlı zabitleri en yakın İtalyan muhafaza kıtaatına teslim olacaktır. Hükûmet-i Osmaniye teslim emrine itaat etmedikleri takdirde muhaberat ve muavenetini kat etmeyi taahhüt eyler.

Madde 18 — Mısrata da dâhil olduğu halde Trablus ve Bingazi'de işgal edilen limanların en yakın İtilaf muhafaza kıtaatına teslimi.

Madde 19 — Alman, Avusturya bahri, berri ve sivil memurin ve tebaasının bir ay zarfında ve uzak mahallerde bulunanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa zamanda Memalik-i Osmaniye'yi terk etmeleri.

Madde 20 — Beşinci madde mucibince terhis edilecek kuva-yı Osmaniye'ye ait teçhizat, esliha, cephane ve vesait-i nakliyenin tarz-i istimaline dair ita edilecek talimata riayet olunacaktır.

Madde 21 — Muteliflerin menafiini siyanet için iaşe nezareti nezdinde itilaf mümessilleri merbut bulunacak ve kendilerine bu babda lüzum görülecek kaffe-i malumat ita edilecektir.

Madde 22 — Osmanlı üsera-yi harbiyesi itilaf devletleri nezdinde muhafaza edilecektir. Sivil üsera-yi harbiye ile esna-yi askeriye haricinde olanların tahliyesi nazar-i dikkate alınacaktır.

Madde 23 — Hükümet-i Osmaniye Merkezi Hükûmetlerle bilcümle münasebatı kat edecektir.

Madde 24 — Vilayat-i sitte 'de iğtişas, zuhurunda mezkûr vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri muhafaza ederler.

Madde 25 — Müttefiklerle Hükűmet-i Osmaniye arasında muhasamat 1918 senesi teşrinievvelinin otuz birinci günü vasati saat-i mahalli ile vakt-i zuhurda tatil edilecektir.

İngiltere Hükümet-i Kiraliyesi sefain-i harbiyesinden Limni'de Moundros limanında lengerendaz Agamemnon zırhlısında 1918 senesi teşrinievvelinin otuzuncu günü nüshateyn olarak imza edilmiştir.

Arthur Calthorpe, Hüseyin Rauf,
Rechad Hikmet, Saddullah

Kaynak: Eyicil, Ahmet (2019). "30 Ekim 1918 Mondros Mütârekesi". Yavuz Akengin, Aynur; Tokur, H. Aytuğ. Mondros Mütârekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 1. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. s. 40-44. ISBN 9789751742445  
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.