Münacaat

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Münâcât eyledi Kul Hâce Ahmed

İlâhi kıl bendengge rahmet

Garib Ahmed sözi hergiz karımaz

Eger yer astığa kirse çirimez

Yene mensûh bolup ol hâr bolmaz

Okuğan bendeler bimâr bolmaz

Okuğanğa kılurman anda şefkat

Kıyâmet künide kılğum şefâat

Hudâyım kılsa in'âm menge cennet

Okuğanlarnı kılurman men şefâat

Tileki her ne bolsa Tengri bergey

Muhabbet şevkini könglige salğay

Cemâlin körsetip Perverdigarım

Özin yolığa salsun Bir ü Barım

Hudâyım eylesün mahşerde hurrem

Kıyâmet kün arığ Zât'ığa mahrem

Duâğa yarı berse her müsülmân

Öler vaktda eltgey nûr-ı imân

Meni hikmetlerim âlemğe tolğan

İşitmey her kim ölse kılğay ermân

Meni hikmetlerim derdlikke dermân

Kişi boy eltmese ol yolda kalğan

Meni hikmetlerim âlemde destân

Ruhum, kelse kılur sohbetni bostân

Meni hikmetlerim kân-ı hadisdür

Kişi boy eltmese bilgil habisdür

Meni hikmetlerim talibni rızkı

Eger çendiki bolsa cürmü fikri

Meni hikmetlerim fermân-ı sübhân

Okup bilseng heme mana-ı Kur'an

Meni hikmetlerim âlemde sultan

Kılur bir lahzada çölni gülistân

Meni hikmetlerim şevk-i muhabbet

Közini yaşığa kılğay tahâret

Namazığa Resûlullâh imâmı

Anı kavmi melâyikler tamâmı

Şikestelik birle kılğan namâzı

Kabul bolğay anı Hakk'a niyâzı

Meni hikmetlerim âşıkka aytıng

Dili âine dek sâdıkka aytıng

Heme kor u ker ü bâtını gezâf

Tamâm iklimni kezdim tapmadım sâf

Meni hikmetlerim sarrâfğa aytıng

Hudâyım bâ-kerem Vehhâb'ğa aytıng

Adâlet pâdşahı bir atı sâdık

Kılur bir lahzada vaslığa lâyık

Meni hikmetlerim nâdân işitmes

Dîli köngli kara pendimni almas

Hatâdın bi-haber Allâh'ğa münkir

Edebsiz bi-edeb dünyâda bi-pir

Hatını bitse her kim nesr bitsün

Veli nesri bitip maksudğa yetsün

Dini imânı yok İslâmı veyran

Kıyâmet tangı atsa yolda kalğan

Pir-i kâmilni körmey şeyh-i Sen'ân

Hudâ kılmas kabûl okusa Kur'an

Özini şeyh alur kölbârı hâli

Yigirme beşke yetmey anı ali

Nasihatlar kılur pir ü cevannı

Özi fehm etmeyin yahşı yamannı

Alarnı sözleri zalimi zaldur

Şeriat ehli bu eldin hicaldur

İnansun dep munı bir neçe bi-akl

Kılurlar evliyâlardın munı nakl

Koyup dâmın güzergâhlarğa bi-pir

Tili mekr ü hile kılğanı tezvir

Anı mekri erür şeytândın a'lâ

Kobar yüzi mahşerde tangla

Alarnı körmengiz yüzini hergiz

Anıng dek lanetidin eyleng perhiz

Zebân-ı hâl ile amânı ayttım

Hakikat söz birle câhilni sögtim

Eger âlim bolsa cânım tasadduk

Dürr ü gevher sözümni işitip ok

Dürr ü gevher sözin âlemge saçsa

Okup oksa kelâm-ı Haknı açsa

Oşal âlimge cân kurbân kılurman

Tamâmî hânumân ihsân kılurman

Kanı âlim kanı âmil yârânlar

Hudâdın sözlese siz cân beringler

Çın âlim yastukın taştın yarattı

Nime oktı anı âlemğa ayttı

Özini bildi erse Hakk'nı bildi

Hudâdın korktı yu insafğa keldi

Meni hikmetlerim dânâ işitsün

Sözüm destân kılıp maksudga yetsün

Meni hikmetlerim feri yu kavli

Dili könglide bolsa, zikri Mevli

Meni hikmetlerim bir pîr-i kâmil

Kayu bende Hudâğa bolsa mâyil

Meni hikmetlerim hoblarga aytıng

Dua tekbir kılıp rahmetge batıng

Meni hikmetlerin pîr-i zeberdest

İşitkenler bolur bi-huş u sermest

Tiring bolsa cehânda hâr bolmaz

Okuğan bendeler bimâr bolmaz

Kıyâmetde anga hâdi bolurman

Eger derdlig bolsa dâru bolurman

Eger yüz yıl ömr körse karımaz

Eger yer astığa kirse çirimez

Hudâ kılğay anı duzahdın âzâd

Behişt-i câvidânda eylegey şâd

Eğer hikmet okusa eyyühennas

Erür ferzend menge ol talib-i has

Eşitip hikmetimni goşğa alğan

Atâ kılğay öler vaktıda imân

Yesevi hikmetin dânâ işitsün

İşitgenler hemme maksudga yetsün

Cevâhir kânıdın bir nükte alsun

İşitmegen barı hasretde kalsun

Kişi hikmet işitse cânı birle

Çıkar canı anı imânı birle

Kulakğa almağay bu sözni nadân

Anı âdem deme ol cins-i hayvân

Hudâyım sözidin çıkkan bu hikmet

İşitkenge yağar bârân-ı rahmet

Meni hikmetlerim kim tutsa mehkem

Hudâ kılğay anı elbette bi-gam

Kirer cennet içige şad u handân

Hudâyım eylegey mesrur u şâdân

Meni hikmetlerim Hak'nı senâsı

Muhabbet ehlini derdi devâsı

Meni hikmetlerim kend u aseldür

Hemme sözler içinde bi-bedeldür

Meni hikmetlerim inâm-ı Allah

Seher vaktda dese "estağfirullah"

Anı şeytân-lâin tutmas yolını

Muhammed Mustafa alğay kolını

Peygamber ümmetim deb mehri tavlar

Azazilni Hüdayım özin kavlar

Meni hikmetlerim derdsizge aytmang

Bahâsız gevherim nâdânğa satmang

Yesevi hikmetin kadrine yetkil

Hum-ı ışkdın meyni bir katre tatkıl

Hum-ı ışkdın kişi bir katre tatgay

Hüdanı vaslıga bir yola batgay

Kaynak:

Telif durumu:

Bu maddede yer alan eserin telif bilgisi belirsizdir.
Vikikaynak'ta yalnızca telif hakkı serbest, kamu malı statüsünde olan ya da telif haklı saklı olmakla birlikte, yasal koruma süresi dolduğu için telif hakkı serbest hâle gelmiş eserler yer alabilir. Karışıklığa yer verilmemesi için, eserlerin telif bilgisinin maddede yer alması gerekir. Aksi takdirde, maddede olası bir telif hakkı ihlali söz konusu olabilir. Bu durum da maddenin silme politikası gereğince silinmesine yol açar.
Maddeye eserin telif hakkı bilgisini girerek Vikikaynak'a katkıda bulunabilirsiniz.