II. Mahmut'un Nasuhzade Ali Paşa'yı Kaptan-ı derya görevine getiren Hatt-ı Hümayun'u

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Osmanlıca orijinali[değiştir]

Kudvetü’l-emâcid ve’l-a’yân sâbıkan kapudâne-i hümâyûnum kalyonu kapudânı Nasûhzâde Mîr Ali zîde mecduhû tevkî’-i refî’-i hümâyûnum vâsıl olacak mâlum ola ki senin fenn-i deryâda mahâretin ve kapudânelikde bulunduğun müddette me’mûr-i hidemât-i seniyyemde sa’y u sadâkatın müsellem ve ehliyet ve kabiliyetin cihetiyle halefine rüchâniyetin emr-i gayr-i mübhem olmasından nâşi kapudâne-i hümâyunum kalyonu kapudanlığı sana tevcîhi bâbında deryâ kapudânı düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehhem nizâmü’l-âlem vezîrim Abdullah Paşa edâmallâhu teâlâ iclâlehu arz u iltimas eylediği ecilden, hakkında mezîd-i inâyet-i şâhâne ve mezîd-i re’fet-i seniyye-i şâhânem zuhûra getirülüb, işbu iki yüz otuz dört senesi şehr-i Ramazanü’l-Mübârek’in yirmi ikinci gününde avâtıf-ı aliyye-i mülûkânem ve avârif-i behiyye-i hüsrevânemden şeref-yâfte-i zuhûr olan hatt-ı humâyûn-i şeref-makrûnum mu’cebince kapudâne-i hümâyûnum kalyonu kapudânlığın maaş ve ta’yînât-i ma’lûmesi ile sana tevcih ve inâyet idüb i’lâmiçün…… ta’yin olunmuşdur. Buyurdum ki hatt-ı hümâyûn-i inâyet-makrûnumla sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrım ve vezîr-i müşârunileyhin arz u iltimâsı mu’cebince zikrolunan kapudâne-i hümâyûnum kapudanlığa maaş ve ta’yinât-ı ma’lûmesi ile târih-i merkûmdan sen mutasarrıf olasın, şöyle bilesin, alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın.Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min şehr-i Ramazâni’l-Mübârek sene erba’a ve selâsin ve mieteyn ve elf.

(22 Ramazan 1234)

Türkçe metin[değiştir]

Onur ve şeref sahiplerinin önderi, daha önce Amiral gemisi kaptanı olan Kumandan Nasuhzâde Ali’ye – ululuğu, şanı artsın – ulaşacak yüce buyruğum şöyledir: Senin denizcilikteki ustalığın ve kaptanlıkta bulunduğun sürede gösterdiğin çalışma gayretin ve bana olan sadakatin herkes tarafından kabul edilmiştir. Yetki ve beceriklilik bakımından senden önce görevde olan kişiye üstünlüğün ise tartışılmazdır. Amiral gemisi kaptanlığı rütbesinin sana verilmesi konusunu, kanun ve düzen üzere hareket eden vezirim Amiral Abdullah Paşa –Allah, ululuğunu devamlı kılsın– bana bildirerek seni tavsiye etmiştir. Hükümdar sıfatıma yakışacak şekilde sana yardım ve merhamet ederek, iki yüz otuz dört (1234) senesi kutsal Ramazan ayının yirmi ikinci gününde (22 Ramazan 1234 / 15 Temmuz 1819) karşılık beklemeden gösterdiğim iyilik ve hediyelerle şeref bulan bu fermanım gereğince, Amiral gemisi kaptanlığı görevi maaşı ile bir kısım erzakın sana verilmesine karar verilerek, …… ( isimli kişi), sana bunu bildirmek üzere görevlendirilmiştir. Bu yüce fermanım ve vezirim Abdullah Paşa’nın ricası gereği, adı geçen Amiral gemisi kaptanlığı görevi için verilecek maaş ve erzakın belirtilen tarihten itibaren kullanım hakkı sana aittir. Bu şerefli belgeye güvenip dayanasın. Bin iki yüz otuz dört senesi Ramazan ayının yirmi ikinci günü yazılı olarak bildirilmiştir.

(15 Temmuz 1819)

Kaynakça[değiştir]

  • Safvet, Filasalar: Bahriyemiz Tarihinden, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1911, s.10-11; Kurşun, a.g.m., s.2-3. Bu tarih Sicil-i Osmânî’de 19 Safer 1237 (15 Kasım 1821) olarak verilmektedir.