II. Mahmut'un Nasuhzade Ali Paşa'yı Kaptan-ı derya görevine getiren Hatt-ı Hümayun'u

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kudvetü’l-emâcid ve’l-a’yân sâbıkan kapudâne-i hümâyûnum kalyonu kapudânı Nasûhzâde Mîr Ali zîde mecduhû tevkî’-i refî’-i hümâyûnum vâsıl olacak mâlum ola ki senin fenn-i deryâda mahâretin ve kapudânelikde bulunduğun müddette me’mûr-i hidemât-i seniyyemde sa’y u sadâkatın müsellem ve ehliyet ve kabiliyetin cihetiyle halefine rüchâniyetin emr-i gayr-i mübhem olmasından nâşi kapudâne-i hümâyunum kalyonu kapudanlığı sana tevcîhi bâbında deryâ kapudânı düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehhem nizâmü’l-âlem vezîrim Abdullah Paşa edâmallâhu teâlâ iclâlehu arz u iltimas eylediği ecilden, hakkında mezîd-i inâyet-i şâhâne ve mezîd-i re’fet-i seniyye-i şâhânem zuhûra getirülüb, işbu iki yüz otuz dört senesi şehr-i Ramazanü’l-Mübârek’in yirmi ikinci gününde avâtıf-ı aliyye-i mülûkânem ve avârif-i behiyye-i hüsrevânemden şeref-yâfte-i zuhûr olan hatt-ı humâyûn-i şeref-makrûnum mu’cebince kapudâne-i hümâyûnum kalyonu kapudânlığın maaş ve ta’yînât-i ma’lûmesi ile sana tevcih ve inâyet idüb i’lâmiçün…… ta’yin olunmuşdur. Buyurdum ki hatt-ı hümâyûn-i inâyet-makrûnumla sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrım ve vezîr-i müşârunileyhin arz u iltimâsı mu’cebince zikrolunan kapudâne-i hümâyûnum kapudanlığa maaş ve ta’yinât-ı ma’lûmesi ile târih-i merkûmdan sen mutasarrıf olasın, şöyle bilesin, alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın.Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min şehr-i Ramazâni’l-Mübârek sene erba’a ve selâsin ve mieteyn ve elf.

(22 Ramazan 1234)

Kaynak: Safvet, Filasalar: Bahriyemiz Tarihinden, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1911, s.10-11; Kurşun, a.g.m., s.2-3. Bu tarih Sicil-i Osmânî’de 19 Safer 1237 (15 Kasım 1821) olarak verilmektedir.
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.