Ermenilerin Ruslarla birlikte savaştığı ve Şarkikaraağaç'ta Müslümanları katlettikleri

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Osmânlı Ordû-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti

Ermenilerin muhârebe cephelerinde Ruslarla omuz omuza vatanımız aleyhine devam ettikleri harekâtın esaslı bir sûrette ve çoktan hazırlanmış bir plan dâhilinde cereyân ettiği hergün yeni misâllerle sübût bulmaktadır. Ermeniler ahîren harekât ı ihtilâliyyeyi ordularımızın menzil hatlarına da teşmîle başlamışlardır.

2 Haziran târîhinde Şarkî Karahisar kasabasında asker firârîleriyle birlikte beşyüz kadar müsellah Ermeni tebe‘a i İslâm mahallâtına hücûm ile kâmilen İslâm hânelerini ateşlediler, ve yine müsellahan kasabanın kal‘asına tahassun ederek hükûmet i mahalliyyenin pederâne nasîhatlerine silâh ve bombalarla mukâbele ettiler, ahâlî ve askerden ( 150 ) kişinin telef ve zıyâ‘ına sebeb oldular. Hükûmetin son teklîfi de semeresiz kaldı. Nihayet bi'z-zarûr kal‘aya karşı top isti‘mâl edildi. Ancak bu te’sîr ile ( 20 ) Haziran sabahı âsîler elde edildi.

Hudûdlarda düşmanlara karşı ihzâr edilen kuvâ-yi askeriyyenin böyle ötede beride zuhûr eden ihtilâlleri teskîne me’mûren dağıtılmasında ve bundan başka bi-çâre ma‘sûm ahâlînin katline sebep olacak vakâyi‘in adem i tekerrürüne karşı hükûmetimiz gerek hudûdlarda ve gerek orduların menzil hudûdunda bulunan Ermeni erbâb ı kıyâmını Rus te’sîrinden kurtarıp zararsız ve emin mıntıkalara nakletmeye ve her türlü tedâbîrin tatbîkine ma‘a'l-esef mecbûriyyet görmüştür.